Η Αθήνα κατά τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής διοίκησης (18ος-19ος) αιώνας: η πόλη και το διοικητικό καθεστώς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Athens during the last years of ottoman administration (19th-20th century): the city and the administrative structure
Η Αθήνα κατά τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής διοίκησης (18ος-19ος) αιώνας: η πόλη και το διοικητικό καθεστώς

Κομίνης, Μάρκος Μιχαήλ

Η εργασία καταπιάνεται με την παρουσίαση της πόλης της Αθήνας καθώς και με τη μελέτη του διοικητικού καθεστώτος της από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Κυρίως αναλύονται τα καθήκοντα, ο ρόλος και οι σχέσεις μεταξύ των μουσουλμάνων κρατικών διοικητικών υπαλλήλων και των χριστιανών φορέων της τοπικής κοινοτικής διοίκησης.
This paper is handling with the presentation of the city of Athens during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century as well as the research of the city’s administrative structure of that period. The main analysis focuses on the duties, the role and the relations between the Muslim administrative officials of the Ottoman state and the Christian institutes of the local communal administration.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Administration
Κομίνης
Officians
Τουρκοκρατία
Χατζή Αλή
Christian
Οθωμανοί
Αθήνα
Athens
Muslim
Βοεβόδας
Ottoman

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-09T10:22:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)