Το portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης: εφαρμογές στην περίπτωση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The portfolio as an alternative tool for assessment: German as a foreign language
Το portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης: εφαρμογές στην περίπτωση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

Φρύδα, Χριστίνα Συμεών

At this time portfolio assesment is a tedency accross Europe. This study contains examples for alternative assessment using the ELP at the primary school in Greece for young learners, who chose German as a second foreing language
Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών αποτελεί ένα από τα κομβικά σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αφενός διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και μάθησης, αφετέρου διότι τα αξιολογικά αποτελέσματα αποτελούν τη βάση της πληροφόρησης κατά τη μετάβαση των μαθητών σε επόμενη τάξη ή βαθμίδα εκπαίδευση. Η αξιολόγηση είναι ένας ιδιαίτερα ευρύς όρος. Μπορεί να ορίζεται διαφορετικά κάθε φορά, ανάλογα με τους στόχους και τις λειτουργίες της και να πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο είναι σημαντική, καθώς πιστοποιώντας το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, συντελεί στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων μάθησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ορίσει την έννοια της αξιολόγησης του μαθητή και στα πλαίσια της νέας εκπαιδευτικής κουλτούρας που επικρατεί σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης, καταλήγοντας στην ανάλυση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και τονίζοντας την αναγκαιότητα των εναλλακτικών μορφών της, προτείνοντας την ένταξή τους προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στο μάθημα των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται η καινοτομία του ατομικού φακέλου επιτευγμάτων για την αξιολόγηση του μαθητή και μάλιστα εστιάζεται στα portfolio γλωσσών, καθώς ο σκοπός της αφορά το ξενόγλωσσο μάθημα.Παρουσιάζεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης του μαθητή, οι εφαρμογές του και το πλαίσιο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Τέλος προτείνεται η εφαρμογή του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών στο δημοτικό σχολείο για την αξιολόγηση των μαθητών στα Γερμανικά μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα.Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Από τους τέσσερις άξονες που αφορά - εκπαιδευτικό σύστημα, μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικό και διδακτικά βιβλία – το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, εφόσον παρουσιαστούν ορισμένοι τύποι αξιολόγησης ακολουθούν οι βασικές λειτουργίες, οι βασικές αρχές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της. Οι αλλαγές που έφερε η εισαγωγή του νέου Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών στην ελληνική πραγματικότητα, και η νέα κουλτούρα μάθησης που προωθεί αξίες όπως η πολυγλωσσία, η πολυπολιτισμικότητα και η αυτονομία του μαθητή, δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη διαδικασία της αξιολόγησης του μαθητή, καθώς αυτή αποτελεί οργανικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρουσιάζονται λοιπόν τα νέα δεδομένα στον τομέα της αξιολόγησης που τονίζουν την χρήση εναλλακτικών τεχνικών της ως σημαντικό ζητούμενο και ανάγκη προκειμένου να ανταποκρίνεται η αξιολογική διαδικασία στους νέους στόχους που τίθενται.Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά οι εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους στην πράξη.Από τις καινοτομίες που προωθούνται με την εισαγωγή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών στον τομέα της αξιολόγησης στα πλαίσια της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων για την αξιολόγηση του μαθητή, σημαντική αναδεικνύεται η συμβολή του portfolio, δηλαδή του «ατομικού φακέλου επιτευγμάτων του μαθητή», χρησιμοποιώντας την ελληνική απόδοση του όρου. Η μέθοδος της αξιολόγησης βάσει φακέλου θεωρείται ως η βασικότερη μέθοδος υλοποίησης της Αυθεντικής Αξιολόγησης. Ο ατομικός φάκελος του μαθητή είναι ένας προσωπικός φάκελος που τον τηρεί και τον ενημερώνει ο ίδιος ο μαθητής Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο ίδιος ο μαθητής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, συλλέγει με κριτικό τρόπο ενδεικτικά δείγματα της δουλειάς του σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, τα αναλύει ο ίδιος και τα παρουσιάζει για αξιολόγηση και γενικότερη συζήτηση στην τάξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά επιχειρείται ο ορισμός του portfolio και παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λειτουργία του κατά την εισαγωγή του στη μαθησιακή και αξιολογική διαδικασία και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του.Καθώς η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αξιολόγηση των μαθητών στο ξενόγλωσσο μάθημα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα portfolio γλωσσών και μάλιστα στο ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών. Αναλύεται διεξοδικά όσον αφορά τις βασικές αρχές και στόχους που το διακρίνουν, οι λειτουργίες που επιτελεί, οι εφαρμογές του ανά την Ευρώπη. Η εργασία αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οπότε τη συνέχεια αναλύεται η ελληνική εκδοχή του για μαθητές μεταξύ δώδεκα και δεκαπέντε ετών που φοιτούν σε Γυμνάσια στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του. Καθώς επίσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στη αξιολόγηση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση και κριτική θεώρηση του portfolio στο δημοτικό σχολείο και διαπιστώνεται η ανάγκη για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών στην ελληνική πραγματικότητα, που να συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στις άλλες γλώσσες τη Γερμανική.Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο αναφορικά με όσα αναλύθηκαν για το ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών, στόχος είναι να καταδειχθεί η λειτουργία του ως εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών στην περίπτωση της Γερμανικής ω δεύτερης ξένης γλώσσας. Αρχικά παρουσιάζεται το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που διαγράφει τους άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, και κατά συνέπεια η αξιολόγηση των μικρών μαθητών , οι οποίοι άξονες «νομιμοποιούν» την εφαρμογή της πρότασης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια ακολουθεί το κατεξοχήν πρακτικό μέρος, όπου παρουσιάζεται διεξοδικά η πρόταση μέσω ενδεικτικών εφαρμογών για την αξιολόγηση των μαθητών με την ένταξη του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών στη διαδικασία της πρώιμης εκμάθησης των Γερμανικών στο δημοτικό σχολείο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ΑΠΣ Γερμανικών
Αξιολόγηση
Portfolio
Assessment
German as second foreign language
ΔΕΠΠΣ και αξιολόγηση
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-09T10:37:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.