Executional elemtn in print advertising: couples

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Executional elements στην έντυπη διαφήμιση: ζευγάρια
Executional elemtn in print advertising: couples

Πατσίδου, Πετρούλα Δημητρίου

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να απαντηθεί το ερώτημα: "Πώς επηρεάζουν τα executional devices τη δομή των έντυπων διαφημίσεων". Αυτή ακριβώς η ερώτηση αναδύει άλλη μία: "Τι είναι τα executional elements και πόσα υπάρχουν που αφορούν την παρουσίαση της έντυπης διαφήμισης". Για την απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης απαραίτητος ήταν ο καθορισμός των executional elements που θα χρησιμοποιηθούν και θα αναλυθούν. Επειδή σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι το πώς παρουσιάζονται τα ζευγάρια στην έντυπη διαφήμιση, θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει μια αναφορά αρχικά στα executional elements που σχετίζονται με την τηλεοπτική και την έντυπη διαφήμιση. Και αυτό γιατί τα δυο αυτά είδη διαφημίσεων έχουν ως συνδετικό κρίκο την εικόνα και επομένως, σχετίζονται άμεσα με την συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια. Μετά από σχετική μελέτη επί του θέματος έχουν καταγραφεί τα κυριότερα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο πρώτο μέρος της έρευνας, και είναι αυτά που επηρεάζουν την δομή και αποτελεσματικότητα μιας τηλεοπτικής και έντυπης διαφήμισης. Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι: 1. Πληροφοριακό περιεχόμενο της διαφήμισης, 2. Μάρκα/Αναγνώριση προϊόντος, 3. Setting, 4. Χιούμορ, 5. Συγκρίσεις, 6. Χρώμα, 7. Animation, 8. Μουσική, 9. Χαρακτήρες (άνδρας, γυναίκα), 10. Χρόνος παρουσίασης της διαφήμισης (David, W.Stewart, Scott Koslow, 1989). Η μελέτη αυτή έχει ως θέμα: "Ζευγάρια στην έντυπη διαφήμιση" και σκοπός της είναι να παρουσιάσει τη θέση του άνδρα και της γυναίκας στην έντυπη διαφήμιση. Η μελέτη βασίζεται σε ένα εργαλείο καταγραφής διαφημίσεων που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Για την συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικού είδους περιοδικά (ανδρικά, γυναικεία και γενικού ενδιαφέροντος). Στο κομμάτι αυτό γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν όλα εκείνα τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάλυση που έχει προηγηθεί στο δεύτερο μέρος της εργασίας και έχουν να κάνουν με τη θέση του άνδρα και της γυναίκας, το χρώμα και το στήσιμο του διαφημιστικού πλάνου. Από την άλλη όμως, σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών αναλογικά με το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται οι διαφημίσεις. Τι είδους αποκλίσεις υπάρχουν μεταξύ των τριών διαφορετικού είδους περιοδικών; Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει φως η παρούσα μελέτη.
The aim of this research is to answer the question: "How do executional devices influence the structure of printed publicities". This precise question leads to another: "What are executional elements and how many exist that concern the presentation of printed publicity". For the answer of this particular question was the determination of executional elements that will be used and analyzed. Because the aim of this particular research is how to present itself in pairs in the printed publicity, it was considered essential becomes a report initially in executional elements that is related with the television and printed publicity. And this because these two goods of publicities have as conjuctive ring the picture and consequently, are related immediately with the particular inquiring effort. After relative study on the subject have been recorded the mainer elements that will be presented in the first part of research, and they are what influences the structure and effectiveness a television and printed publicity. The most important elements are: 1. Informative content of publicity, 2. Make/Recognition of product, 3. Setting, 4. Humour, 5. Comparisons, 6. Colour, 7. Animation, 8. Music, 9. Characters (man, woman), 10. Time of presentation of publicity (David, W. Stewart, Scott Koslow, 1989). This study has as subject: "Pairs in the printed publicity" and its aim is to present the place of man and woman in the printed publicity. The study is based on a tool of recording of publicities that is presented in Annex 1. On the particular research was used three different type periodically (in a masculine way, in a feminin way and general interest). In this piece becomes an effort are answered all those questions that result from the analysis that have preceded in the second part of work and have to make with the place of man and woman, the colour and advertising plan. From the other however, important element of analysis is the presentation of these results proportionally with the consuming public in which they are addressed you will advertise. Which type divergences do exist between three different good of magazines? In these questions precisely attempts the present study to give light.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Male stereotypes
Γυναικεία στερεότυπα
Στερεότυπα
Couples
Executional elements
Ζευγάρια
Ανδρικά στερεότυπα
Εντυπη διαφήμιση
Print advertising
Stereotypes
Διαφημιστικό πλάνο
Female stereotypes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-09T10:58:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.