Cloning of Sorbus domestica L. by means of biotechnology

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κλωνισμός της Sorbus domestica L. με βιοτεχνολογικές μεθόδους
Cloning of Sorbus domestica L. by means of biotechnology

Νικολάου, Παρασκευάς Στυλιανού

The in vitro propagation of the forest species Sorbus domestica L. was investigated in the present study. Sorbus domestica L. is a multipurpose broadleaved species, highly appreciated for its good wood quality, its use as an ornamental plant and for fruit production. An adult Sorbus domestica tree (> 80 years old) were selected for its ornamental value and biomass. Winter buds from the low branches of this tree were collected and nodal segments and shoot tips were used as explants for micropropagation. For the surface sterilization and the establishment of the explants, were tested immerses in ethanol, sodium hypochlorite and HgCl2 solutions in various concentrations and time exposures with subsequent transfer on MS or SH medium supplemented with or without growth regulators. The immerse of the explants in NaOCl 0,5% w/v for 4 min, after in HgCl2 for 4 min and the transfer on MS medium supplemented with 1 mg/l BA and 0,01 mg/l IBA was found to be the most efficient. The multiplication and elongation of the microshoots were studied by using the MS nutrient medium supplemented with different concentrations and combinations of growth regulators BA, IBA and GA3. The best results of both multiplication and shoot elongation were obtained by the combination of 2 mg/l BA, 0,1 mg/l IBA and 0,1 mg/l GA3. The effect of the red light in shoot development of the microshoots, was also investigated. The use of red tinted filters for 20 days in cultures growing on MS hormone-free medium found to be very positive on shoot elongation. Referring to the in vitro rooting of the microcuttings, the effect of the auxins IBA and NAA in half strength MS medium, the quick-dip in high concentration K-IBA solutions, the transfer in vermiculite mixtures, the decrease of sucrose concentration, the maintenance for 1 week in the darkness and also the influence of the quality and the length of the microcuttings was studied. The best treatment found to be the quick-dip of the microcuttings in 8 g/l K-IBA and the subsequent transfer on 1/2 MS + 30 g/l sucrose by which it was achieved a rooting persentage of 60%.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνήθηκε ο in vitro πολλαπλασιασμός του δασοπονικού είδους Sorbus domestica L. Η σουρβιά (Sorbus domestica L.) είναι ένα πλατύφυλλο είδος πολλαπλών χρήσεων, πολύτιμο για την καλή ποιότητα ξύλου, τη χρήση του ως καλλωπιστικό και την παραγωγή φρούτων. Επιλέχθηκε ένα ώριμο άτομο Sorbus domestica L. (ηλικίας > 80 χρόνων) με βάση την αισθητική του αξία και τη βιομάζά του. Από τα χαμηλά κλαδιά αυτού του ατόμου συλλέχθηκαν χειμερινοί βλαστοί από τους οποίους αποκόπηκαν βλαστικά τμήματα (1-1.5 cm), με ακραίους ή μεσογονάτιους οφθαλμούς και χρησιμοποιήθηκαν ως έκφυτα στο μικροπολλαπλασιασμό. Για την επιφανειακή απολύμανση και εγκατάσταση των εκφύτων δοκιμάστηκαν εμβαπτίσεις σε διαλύματα NaOCl, EtOH και HgCl2 διαφορετικών χρόνων και συγκεντρώσεων με ακόλουθη τοποθέτηση των εκφύτων σε θρεπτικά υποστρώματα MS και SH, με ή χωρίς ρυθμιστές αύξησης. Καλύτερες μεταχειρίσεις βρέθηκαν η εμβάπτιση των εκφύτων σε NaOCl 0,5% w/v για 4 min και έπειτα σε HgCl2 0,1% w/v για 4 min και η μεταφορά τους σε υπόστρωμα MS + 1 mg/l BA + 0,01 mg/l IBA. Για τον πολλαπλασιασμό και την επιμήκυνση των μικροβλαστών δοκιμάστηκε το θρεπτικό υπόστρωμα MS εμπλουτισμένο με ρυθμιστές αύξησης ΒΑ, ΙΒΑ και GA3 σε διαφορετικούς συνδυασμούς και συγκεντρώσεις. Η μέγιστη παραγωγή νέων βλαστών με ταυτόχρονη επιμήκυνση των εκφύτων επιτεύχθηκε στο υπόστρωμα MS + 2 mg/l BA + 0,1 mg/l IBA + 0,1 mg/l GA3. Μελετήθηκε, επίσης, η επίδραση του ερυθρού φάσματος φωτός στην ανάπτυξη των μικροβλαστών και αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή κόκκινου φίλτρου για 20 ημέρες σε καλλιέργειες που αναπτύσσονταν σε υπόστρωμα MS απαλλαγμένο από ρυθμιστές αύξησης είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Για την in vitro ριζοβολία των μικρομοσχευμάτων διερευνήθηκε η επίδραση των αυξινών ΙΒΑ και ΝΑΑ σε υπόστρωμα 1/2 MS, των εμβαπτίσεων σε διαλύματα υψηλής συγκέντρωσης αυξινών Κ- ΙΒΑ και ΝΑΑ, της μεταφοράς σε μείγματα βερμικουλίτη, της μείωσης της συγκέντρωσης της σακχαρόζης, του σκότους, της ποιότητας και του μήκους του μικρομοσχεύματος στη ριζοβολία. Τα καλύτερα αποτελέσματα με ποσοστό ριζοβολίας 60%, προέκυψαν κατά την εμβάπτιση των μικρομοσχευμάτων σε διάλυμα 8 g/l K-IBA και ακόλουθη μεταφορά τους σε υπόστρωμα 1/2 MS + 30 g/l σακχαρόζη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μικροπολλαπλασιασμός
Quick-dip
Ιστοκαλλιέργεια
Πρωτόκολλα
Sorbus
Micropropagation
Rooting
Ριζοβολία
Microcuttings
In vitro
Σουρβιά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-10-12T07:44:27Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.