Μέτρηση νανοσωματιδίων αιθάλης με τη μέθοδο απόσβεσης ακτινοβολίας πολλαπλού μήκους κύματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Soot nanoparticles measurement with the multiwave length extinction technique
Μέτρηση νανοσωματιδίων αιθάλης με τη μέθοδο απόσβεσης ακτινοβολίας πολλαπλού μήκους κύματος

Πουλής, Γεώργιος-Ερρίκος Νικολάου

LPME (Long Path Multiwave Extinction analyzer) is an optical method that is used for the determination of aerosol characteristics, especially soot. In particular the mean diameter of the particles that consist the aerosol and the volume fraction. This method is based on the measurement of the extinction that undergoes a multiwavelenght laser beam as it travels through an aerosol. The extinction is described by the Beer-Lambert law. The present work is developed around four main tasks that were set and accomplished. The first was the development of a new DAQ system to support the LPME. The second was the development of the data treatment and analysis software. The third was the examination of some theoretical aspects concerning LPME. The last was the usage of the LPME, along with the newly developed software, for the determination of the characteristics of soot generated by CASt2 and the comparison with SMPS data.The results showed that the LPME is a reliable tool for the determination of soot volume fraction. In support of that comes also the relatively good correlation with SMPS data. As for the diameter determined by LPME, it seems that it is identified with the diameter of the primary particle of the soot aggregate than that of the aggregate itself.
Το LPME είναι μια οπτική τεχνική που επιστρατεύεται για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών ενός αερολύματος. Συγκεκριμένα της μέσης διαμέτρου των σωματιδίων που απαρτίζουν το αερόλυμα και του κλάσματος όγκου. Η αρχή στην οποία βασίζεται για την εξαγωγή πληροφορίας είναι η εξάλειψη που υφίσταται ακτινοβολία πολλαπλού μήκους κύματος καθώς διέρχεται μέσω του αερολύματος. Η απώλεια έντασης περιγράφεται από τον νόμο Beer-Lambert.Το γενικό σχέδιο της παρούσας εργασίας ορίστηκε με τον καθορισμό τεσσάρων βασικών στόχων οι οποίοι αποτέλεσαν και τα σημεία στα οποία στηρίχθηκε η συγγραφή της εργασίας.Πρώτον η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος DAQ που να εξυπηρετεί το LPME. Δεύτερον η κατασκευή ενός νέου συνόλου εφαρμογών λογισμικού για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του LPME. Τρίτον η εξέταση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται το LPME για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Τέταρτον η χρήση του LPME για την αποτίμηση των παραμέτρων αερολύματος αιθάλης που παράγει το CASt2 και η σύγκριση με δεδομένα από SMPS.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το LPME αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον προσδιορισμό του κλάσματος όγκου αιθάλης.Προς υποστήριξη αυτού έρχεται και το γεγονός της σχετικά καλής συμφωνίας με τα δεδομένα του SMPS. Όσο για την διάμετρο που προδιορίζει το LPME, φαίνεται ότι αυτή ταυτίζεται με την διάμετρο του πρωτογενούς σωματιδίου του συσσωματώματος αιθάλης και όχι με την διάμετρο του συσσωματώματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Απόσβεση ακτινοβολίας Laser
Αιθάλη
Soot
Rdg/Fa theory
Lpme
Laser beam extinction
Θεωρία Rdg/Fa

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-12T10:30:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.