Εφαρμογή της οδηγίας 2007/60 στις Ελληνικές παράκτιες περιοχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Application of the 2007/60 directive EU in Greek coastal region
Εφαρμογή της οδηγίας 2007/60 στις Ελληνικές παράκτιες περιοχές

Πασακαλίδου, Εύα Θεοφάνη

Οι καταστροφικές πλημμύρες θέτουν σε κίνδυνο ζωές, προκαλούν ανθρώπινες τραγωδίες, καθώς επίσης και σοβαρές οικονομικές απώλειες. Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα αλλά μέσω σωστών μέτρων μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισής τους και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους. Οι παράκτιες πλημμύρες εμφανίζονται όταν έντονα παράκτια χαμηλής πιέσεως βαρομετρικά συστήματα προκαλούν άνοδο της στάθμης των υδάτων. Τα επιφανειακά ύδατα ωθούνται προς την ξηρά, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση του νερού κοντά στην ακτή. Η μετεωρολογική παλίρροια αποτελεί μία κύρια αιτία των παράκτιων πλημμυρών. Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι, για παράδειγμα, ζουν σε εξαιρετικά επικίνδυνες, από άποψη τρωτότητας, περιοχές κατά μήκος του Ρήνου. Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν, επίσης, πεδία τρωτότητας. Στην παρούσα εργασία έγινε μία πρώτη προσέγγιση των παράκτιων ζωνών επικινδυνότητας της Βορείου Ελλάδας, που είναι εκτεθειμένες σε φαινόμενα μετεωρολογικής παλίρροιας, ακολουθώντας τη γραμμή εργασίας της οδηγίας 2007/60 της ΕΕ. Η οδηγία 2007/60 τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2007. Αυτή η οδηγία απαιτεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν όλα τα υδάτινα ρεύματα και οι ακτογραμμές διατρέχουν κίνδυνο από πλημμύρες, να χαρτογραφήσουν την έκταση των πλημμυρών, των περιουσιακών στοιχείων και των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές που κινδυνεύουν και να λάβουν επαρκή και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι ευρύτερες παράκτιες ζώνες της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Έγινε μία στατιστική ανάλυση των δεδομένων μετεωρολογικής παλίρροιας για τις τρεις προαναφερθέντες περιοχές και κατόπιν οριοθετήθηκαν οι ζώνες επικινδυνότητας για αυτές, με χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
The catastrophic floods place lives at risk, cause human tragedies, as well as serious economic losses. The floods are natural phenomena but via right measures can decrease their probability of appearance and limit their consequences. The coastal floods appear when intense coastal low pressure barometric systems cause rise of water level. The surface waters are prompted to the land, resulting in the accumulation of water near the coast. The meteorological tide constitutes a main cause of coastal floods. More than 10 millions people, for example, live in exceptionally dangerous regions, regarding the vulnerability, at the length of Rhine. The coastal regions constitute, also, fields of vulnerability. In the present assignment a first approach of coastal vulnerable areas in Northern Greece was experimented, which are exposed to phenomena of meteorological tide, following the line of work of the 2007/60 directive of EE. Directive 2007/60 was placed in force on 26 November 2007. This directive requires the member states to evaluate whether all aquatic currents and coastlines are in danger of floods, map the extent of floods, financial assets and people in the endangered regions and take sufficient coordinated measures for the reduction of danger of floods. In particular, the wider coastal areas of Thessaloniki, Kavala and Alexandroupoli were studied. A statistical analysis of meteorological tide’s data was made, for the three mentioned regions and then the areas of vulnerability were delimited, by using geographic information systems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλημμύρες
Διαχείριση πλημμυρικές επικινδυνότητας
Παράκτια ζώνη
Flood Risk management
Vulnerability of coastal zones
Floods
Τρωτότητα παράκτιων ζωνών
Coastal zone

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-12T11:05:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.