Διαχείριση υδατικών πόρων του νομού Πιερίας με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Water management of perfecture of Pieria with GIS
Διαχείριση υδατικών πόρων του νομού Πιερίας με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Ιωαννίδου, Ολγα Βασιλείου

Aντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και επεξεργασία των υδρολογικών δεδομένων του νομού Πιερίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών. Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε για την επεξεργασία και γεωγραφική απεικόνιση των δεδομένων αυτών είναι το MAPINFO 8.5.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται γενική περιγραφή της υπό μελέτη περιοχής και δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου αλλά και σημαντικοί υδροβιότοποι του Νομού Πιερίας. Γίνεται μία αναφορά στα Δημοτικά διαμερίσματα και τους Δήμους της υπό μελέτη περιοχής και παραθέτονται αναλυτικά στοιχεία ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60 και την προσαρμογή της στην Ελληνική νομοθεσία, καθώς και στις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Στο τρίτο κεφαλαίο ακολουθεί εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην εφαρμογή τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται μια περιγραφή όσον αφορά τη χάραξη των λεκανών απορροής και τη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του ισοδύναμου βροχομετρικού ύψους.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Γίνεται η καταχώρηση των υδρολογικών στοιχείων πάνω στο ψηφιοποιημένο μοντέλο με τη μορφή μιας βάσης δεδομένων, η οποία αποδίδει τόσο την περιγραφική, όσο και την ποιοτική πληροφορία της υπό μελέτη περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ακολουθεί το στάδιο υποβολής ερωτήσεων (Queries) από τον χρήστη προς το σύστημα και των αποτελεσμάτων των απαντήσεων του συστήματος και παρατίθενται θεματικοί χάρτες.Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις παρατηρήσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και στα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.
This postgraduate thesis’ subject was to record and process the hydrological data of the prefecture of Pieria with the use of a Geographical Information System. The program selected was MAPINFO 8.5. In the first chapter is given a general description of the area and information about the environment, the National Resort of Mount Olympus and some important water resorts of the prefecture of Pieria. Also there is a presentation of all Municipalities and their divisions and there are given historical, geographical cultural and archeological details.The second chapter is about the water management in Greece according to the European Instruction 2000/60 and its adaptation to the Greek law system and also about the operations of the prefectures.In the third chapter there is an overview of the Geographical Information Systems and their appliance in several different scientifical sectors. In the fourth chapter are presented the drainage basins in the area and the step by step process of the equivalent precipitation calculation.In the fifth chapter is presented the function of the Geographical Information System. The hydrological data is digitalized and data basis is created. This can create analysis of our data with high visual impact. Next there is the part where Queries are created, question given to the system and their results. The results include surface themes and thematic maps.In the sixth chapter there are conclusions regarding the function of the Geographical Information System and the water management at the prefecture of Pieria.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

GIS
Διαχείριση υδατικών πόρων
Πιερία
Water management
Geographical Information Systems
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Water resources

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-12T11:11:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.