Γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός. Διαχείριση έργου με βάση το υπό κατασκευή "Νότια παράκαμψη Εδεσσας"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Conceptual desing and time planning-prosect management based on South Bypass of Edessa
Γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός. Διαχείριση έργου με βάση το υπό κατασκευή "Νότια παράκαμψη Εδεσσας"

Λεονταρίδης, Κωνσταντίνος Δημητρίου

The subject of the current thesis is to examine the conceptual design and time planning of a project, both at the study stage (based on the Greek Law 3316/2005) and at the construction stage using the program Primavera Project Management.First of all a presentation of the contract, the issues of the auctioning and the technical description of the nearly finished project, “South bypass of Edessa”, are presented.Then comes a “realistic” evaluation of the pre-estimated studies payments of the current project. It is also examined which companies are entitled to participate in the competition for the entrusting of the studies. The technical specifications of the studies and the WPs issues are also presented.The time planning of the studies stage via software (Primavera) has been attempted by inserting features such as the original duration of the activities, the in between relationships, the expenses etc. in order to create the Gantt chart and the critical path.Concerning the construction stage, the evolution of the project is examined as well as events that caused diversifications at the normal flow of the project and alterations at the financial subject. The financial facts are finally presented at detailed tables and also timetables of significant parts of the construction stage (bridge T4, “cut & cover” tunnel and road construction).Finally, the basic conclusions of the current thesis are stated.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ενός έργου στο στάδιο των μελετών (βάσει του νόμου 3316/2005) αλλά και κατά τη φάση κατασκευής, με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Primavera Project Management.Αρχικά παρατίθενται στοιχεία της σύμβασης, τα τεύχη δημοπράτησης και η τεχνική περιγραφή ενός έργου ευρισκόμενου στα τελευταία στάδια κατασκευής, του έργου «Νότια παράκαμψη Έδεσσας». Στη συνέχεια γίνεται μια ρεαλιστική εκτίμηση των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών του εξεταζόμενου οδικού έργου και διαπιστώνονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ανάλογα με την τάξη του πτυχίου τους. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών και απαριθμώνται τα παραδοτέα τεύχη αυτών.Επιχειρήθηκε ο χρονικός προγραμματισμός της φάσης των μελετών μέσω του προγράμματος Η/Υ εισάγοντας στοιχεία όπως οι χρονικές διάρκειες σύνταξης – έγκρισης των μελετών, οι χρονικές μεταξύ τους συσχετίσεις, τα κόστη σύνταξης αυτών κλπ. με σκοπό τη δημιουργία διαγράμματος Gantt καθώς και της κρίσιμης διαδρομής.Όσον αφορά το στάδιο της κατασκευής, δίνεται βάση στην πορεία της εξέλιξης του έργου και στα γεγονότα τα οποία επηρέασαν την ομαλή εξέλιξή του και διαφοροποίησαν το οικονομικό αντικείμενό του. Παρατίθενται τέλος τα οικονομικά στοιχεία του έργου σε αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες και τα χρονοδιαγράμματα ενδεικτικών επί μέρους εργασιών (κοιλαδογέφυρα Τ4, σήραγγα «Cut&Cover», οδοστρωσία – ασφαλτικά).Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών εξαγόμενων συμπερασμάτων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατηγορίες μελετών
Events that caused diversifications at the projects normal flow
Pre-estimated study payments
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών-παραδοτέα τεύχη
Technical specifications of the studies
Αύξηση οικονομικού αντικειμένου σύμβασης ΑΠΕ
Time planning of a project
Time planning of the studies
Χρονοδιάγραμμα μελετών
Γεγονότα που επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη του έργου
Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών
Conceptual design of a project
Σύμβαση έργου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-12T11:25:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)