ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ B3LYP/6-311+G** (SDD ΓΙΑ ΤΟ I) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ, α) ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΥΛΙΟΥ, ΚΑΙ β) ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΔΙΟΥ: 4-ΦΑΙΝΥΛΙΩΔΩΝΙΟ-2-ΜΕΘΥΛ-1-ΒΕΝΖΟΞΕΠΙΝ-3,5-(2Η,4Η)-Δ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Theoretical calculation at the B3LYP/6-311+G** (SDD for I)of mechanism of thermal a)phenyl-group migration and b) degradation of the ylide : 4-phenyliordonio-2-methyl-1-benzoxedin-3,5- (2H,4h)-dion to ketene and PhI in gar stage
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ B3LYP/6-311+G** (SDD ΓΙΑ ΤΟ I) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ, α) ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΥΛΙΟΥ, ΚΑΙ β) ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΔΙΟΥ: 4-ΦΑΙΝΥΛΙΩΔΩΝΙΟ-2-ΜΕΘΥΛ-1-ΒΕΝΖΟΞΕΠΙΝ-3,5-(2Η,4Η)-Δ

Μπρισίμη, Αννα Αβραάμ

Στο υλίδιο που εξετάστηκε, προκειμένου να ελεγχθεί αν ισχύουν οι μηχανισμοί των μονοπατιών των δύο ελεγχόμενων ανταγωνιστικών αντιδράσεων εκτελέστηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί στο επίπεδο θεωρίας. B3LYP/6-311+G(dp)USDD(I). Βρέθηκε ότι και οι δύο οι αναδιατάξεις περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό ενός βήματος και οι μεταβατικές καταστάσεις συμβαίνουν μέσω ενός δακτυλίου πέντε-κέντρων για τη μετάθεση του φαινυλίου και ενός εξαιρετικά ασυνήθιστου δακτυλικού συστήματος τεσσάρων-κέντρων [1.1.0.] για το σχηματισμό της κετένης.
In this ylide that was audit; in order to explore if the mechanism of the two rival potential reaction paths stand, were officiated theoretical calculations in B3LYP/6-311+G(dp)USDD(I) level. It was found that both rearrangements follow a sinle-step mechanism and that the transition states occur via a five-membered ring for the phenyl-group migration and an extremely seldom four-membered [1.1.0.] bicyclic ring for the ketene-formation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transition states
Μεταβατικές καταστάσεις
Μοριακά τροχιακά
Ατομικά φορτία
Molecular orbitals (MO)
Atomic charges
Υλίδιο
Θεωρία συναρτησιακής πυκνότητας
Density functional theory (DFT)
Ylides

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-12T11:42:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)