Συστήματα αξιολόγησης θερμομονωτικών λύσεων με έμφαση στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Intergrated evaluation system for thermal insulation solutions with emphasis on reuse and recycling potential
Συστήματα αξιολόγησης θερμομονωτικών λύσεων με έμφαση στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους

Αναστασέλος, Δημήτριος Β.

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης των θερμομονωτικών λύσεων στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες διαχείρισης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει τρεις κύριους παράγοντες αξιολόγησης, την κατανάλωση ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το οικονομικό κόστος, των οποίων τα επιμέρους μεγέθη υπολογίζονται αναλυτικά κατά τα τέσσερα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής μιας θερμομονωτικής λύσης. Τα στάδια αυτά αποτελούν η κατασκευή, η χρήση, η καθαίρεση και η τελική διαχείριση. Ο υπολογισμός των επιθυμητών μεγεθών πραγματοποιείται με τη χρήση αναλυτικών αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διατριβής, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα, ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είτε να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, είτε να συνδυαστούν μεταξύ τους. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νεοαναγειρόμενα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια. Αναφορικά με τα νεοαναγειρόμενα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιμέρους θερμομονωτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ανά κατηγορία δομικού στοιχείου του κτιρίου, καθώς και για την αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών εφαρμοζόμενων κατασκευαστικών πρακτικών. Αναφορικά με τα υφιστάμενα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης των δομικών υλικών στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, καθώς και για την αξιολόγηση των επιμέρους θερμομονωτικών λύσεων, σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισής τους. Η σύνδεση των αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των βάσεων δεδομένων οι οποίες δημιουργήθηκαν και οι οποίες περιέχουν στοιχεία τα οποία προέρχονται από τον ελληνικό βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα, οδήγησαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί είτε ως σύνολο, είτε τμήματα αυτού, από πλήθος διαφορετικών χρηστών και για την επίτευξη διαφορετικών σκοπών. Με τη χρήση του ολοκληρωμένου εργαλείου είναι πλέον εφικτή η παραμετρική διερεύνηση της βέλτιστης λύσης στη διαχείριση των θερμομονωτικών λύσεων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, καθώς και η επιλογή, στη φάση σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου, της βέλτιστης θερμομονωτικής λύσης ανά επιμέρους δομικό στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, οικονομικά, και ενεργειακά κριτήρια
The PhD thesis aims at the formulation of an integrated Decision Support System (DSS) for the assessment of thermal insulation solutions during their life–cycle, placing special emphasis on their reuse and recycling potential. The suggested DSS comprises three main assessment factors, namely energy consumption, the environmental impact and the financial cost, each and every part of which is analytically assessed during the four distinct stages of the life cycle of a thermal insulation solution. These stages consist of the construction, the operation, the demolition and the end of life management. The calculation of the aforementioned features takes place using analytical algorithms that have been formulated in the context of the dissertation. These algorithms have been developed in such a way that, depending on the desired outcome, they can be used, either autonomously or in a joint fashion. The connection of the algorithms that have been formulated, combined together with the integration of the databases which were created, and which contain data that stem from the Greek industrial and construction sector, have led to the development of an integrated, holistic decision–making support tool. It can be used, either as a complete set, or as distinct subsets, by a plethora of users, like architects, engineers, developers, demolition firms, public authorities, etc., pursuing their respective aims. Using the tool, it becomes feasible to pursue, and optimize in a parametrical sense, the end of life management of thermal insulation solutions, but also, working in the opposite direction, to select, during the design phase of a new building, the optimal thermal insulation solution for each building element, taking into account environmental, economic and energy criteria

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θερμομονωτικές λύσεις
Buildings, Energy conservation
Κτίρια, Περιβαλλοντική μηχανική
Περιβαλλοντική απόδοση
Environmental performance
Thermal insulation
Σύστημα αξιολόγησης
Εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων
Ανακύκλωση
Decision support tool
Evaluation system
Buildings, Environmental engineering
Life cycle
Κύκλος ζωής
Κτίρια, Ενέργεια, Διατήρηση της

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-14T06:16:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.