Semantic and interpretative analysis of the ίνα sentences In the epistle of the Hebrews

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σημασιολογική και ερμηνευτική ανάλυση των προτάσεων του "'ινα" στην Προς Εβραίους Επιστολή
Semantic and interpretative analysis of the ίνα sentences In the epistle of the Hebrews

Καραβίδα, Ξανθίππη Αναστασίου

The Project “ Semantic and Interpretative analysis of the ινα ἵνα sentences in the Epistle to the Hebrews” goes through this ἵνα in semantic and interpretative terms.Initially, it deals with the complex reαlistic- pragmatological problems that this particular Epistle shows, even to the current biblistics. Then, it observes the evolution of meaning of the wordlexima ἵνα through time-diachronically, from the ancient Greek, and synchronically- simultanuously in the period of the New Testament in Hellenisticus- Hellenistic times (till the recent form of the word ἵνα as να in modern Greek), in order to turn to the account the findings of the linguistic research on the semantic questioning of the ἵνα sentences in the Epistle to the Hebrews, one by one. Then, of each one of the occurences of ἵνα, drawing both of the Holy Fathers and the contemporary interpreters, it provides an interpretative approach of the specific sentences in their context, considering them, when necessary, intertextually. It ends with conclusions for its classic or not usage of ἵνα in the specific text by the very well versed in the greek language, cultivated master of speech, probably Hellenic Jew, author- writer, a lively carrier of classic greek education but also a contemporary person, that his osmosis with ordinary live and his excellent knowledge of the Jewish worship probably has affected even his linguistic and syntax at some points. It remains a fact that his pastoral interesting is intense for the readers of the Epistle and it is confirmed through his usage of ἵνα in paragraphs with urging character, that reveal the purpose af the text, the admonition to get strength those who receive it through the Passion and sacrifice of Jesus Christ for their salvation, and in those that consist the theological pillars- support of this urging.
Η εργασία «Σημασιολογική και ερμηνευτική ανάλυση των προτάσεων του ἵνα να στην προς Εβραίους Επιστολή» εξετάζει το ίνα ἵνα από άποψη σημασιολογική και ερμηνευτική.Αρχικά, ασχολείται εισαγωγικά με τα δυσεπίλυτα πραγματολογικά προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη Επιστολή, ακόμα και για τους σύγχρονους μελετητές. Έπειτα, παρακολουθεί την εξέλιξη της σημασίας του λεξήματος ἵνα ινα διαχρονικά από την αρχαία ελληνική και συγχρονικά στην περίοδο της Καινής Διαθήκης στην ελληνιστική κοινή (μέχρι και την τωρινή μορφή του ως να), για να αξιοποιήσει τα πορίσματα της λεξικολογικής έρευνας στη σημασιολογική εξέταση των προτάσεων του ἵνα ινα στην προς Εβραίους Επιστολή, μίας προς μία. Στη συνέχεια, για καθεμία πάλι από τις εμφανίσεις του ἵναινα, αντλώντας και από τους πατέρες και τους σύγχρονους ερμηνευτές, καταθέτει μια ερμηνευτική προσέγγιση των συγκεκριμένων προτάσεων μέσα στο περισυγκείμενό τους, εξετάζοντάς τεςο, όπου χρειάζεται, και διακειμενικά. Καταλήγει με συμπεράσματα για την κλασική ή όχι χρήση του ἵνα στο συγκεκριμένο κείμενο από τον ελληνομαθέστατο και καλλιεργημένο αριστοτέχνη του λόγου, πιθανότατα ελληνιστή Iουδαίο, συγγραφέα-συντάκτη, ζωντανό φορέα της κλασσικής ελληνικής παιδείας αλλά και σύγχρονο άνθρωπο του καιρού του, που η όσμωσή του με την καθημερινότητα και η άριστη γνώση της ιουδαϊκής λατρείας πιθανόn επηρεάζειέασε το λεκτικό και τη μορφοσύνταξή του, σε κάποια σημεία. Γεγονός παραμένει το έντονο ποιμαντικό ενδιαφέρον του για τους αναγνώστες της Επιστολής του, που βεβαιώνεται από την χρήση του ἵνα και σε εδάφια με παραινετικό χαρακτήρα, τα οποία δείχνουν το σκοπό του κειμένου, την προτροπή να αντλήσουν δύναμη οι αποδέκτες από τα παθήματα και τη θυσία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία τους, αλλά και σε εκείνα που αποτελούν τη θεολογική στήριξη της παραίνεσης αυτής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Epistle Hebrews
Hermeneutics-Interpretative method
Προς Εβραίους επιστολή
Purpose (paracenetic)
Semantics
ΕΡμηνευτική μέθοδος
Σημασιολογική μέθοδος
Παραινετικός σκοπός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-14T11:17:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.