Μελέτη σεισμικής απόκρισης κρηπιδότοιχων βαρύτητας και πρόταση καμπυλών τρωτότητας με χρήση αριθμητικών μεθόδων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη σεισμικής απόκρισης κρηπιδότοιχων βαρύτητας και πρόταση καμπυλών τρωτότητας με χρήση αριθμητικών μεθόδων

Δημητρίου, Ιωάννα Αδάμ

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της σεισμικής απόκρισης κρηπιδότοιχων βαρύτητας και η ανάπτυξη καμπυλών τρωτότητας με βάση αριθμητικές μεθόδους. Η ανάγκη για τη σύνθεση τέτοιων καμπύλων προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προτεινόμενες καμπύλες τρωτότητας για κρηπιδότοιχους για εδαφική ταλάντωση. Οι υπάρχουσες αντίστοιχες καμπύλες έχουν εμπειρικό χαρακτήρα, ενώ όσες βασίζονται σε αναλυτικές μεθόδους συνυπολογίζουν και την εκδήλωση φαινομένων ρευστοποίησης. Η φιλοσοφία με την οποία έγινε η διάρθρωση της συγκεκριμένης εργασίας στηρίζεται στην παροχή των δεδομένων, των αναλύσεων για την σεισμική απόκριση των κρηπιδότοιχων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προκυπτουσών καμπυλών τρωτότητας. Αρχικά, παρατίθενται κάποιες γενικές πληροφορίες για το δίκτυο των λιμενικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα για τους κρηπιδότοιχους. Αναφέρονται οι κατηγορίες της τυπολογίας, οι κυριότερες βλάβες από παλαιότερους σεισμούς, οι αιτίες και οι μορφές αστοχίας κρηπιδότοιχων λόγω σεισμικής φόρτισης καθώς και οι επιπτώσεις αυτών. Στη συνέχεια, γίνεται επισκόπηση των μεθόδων αποτίμησης της σεισμικής απόκρισης δικτύων και συγκεκριμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση του προγράμματος και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στις παραμετρικές αναλύσεις, και συγκεκριμένα τα εδαφικά προφίλ, οι εισαγόμενες σεισμικές κινήσεις, οι διαστάσεις των τοίχων και οι συνδυασμοί των αναλύσεων. Επιπλέον, γίνεται ενδεικτική παρουσίαση μίας τυπικής ανάλυσης. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία σύνθεσης καμπυλών τρωτότητας, παρουσιάζονται οι προκύπτουσες αναλυτικές καμπύλες τρωτότητας και πραγματοποιούνται συγκρίσεις των παραπάνω καμπυλών τρωτότητας με αντίστοιχες υπάρχουσες.
The title of this dissertation is: “The study of seismic behaviour off gravity quay walls and the development of vulnerability curves based on arithmetic methods”. The lack of vulnerability curves in the literature for quay walls due to ground shaking was the motive of this research. Existing fragility curves are mostly based on empirical methods, while the ones based on analytical methods take also into account the occurrence of liquefaction phenomena. The structure of the dissertation is based on available data, performed analyses for the seismic behaviour of quay walls and presentation of the results and proposed vulnerability curves. Initially, some general information referring to the network of harbors and ports and more specifically to quay walls are presented. The typology categories are reported as well as damages from previous earthquakes, causes of damage and seismic effects on harbors and ports that have been observed till today. Then, the general methodology that has been applied for the estimation of seismic risk of lifelines and utilities, and particularly the harbor infrastructures, are presented. Furthermore, the program and the data used in the parametric analyses are presented, and particularly the ground profiles, the imported seismic motions, the dimensions of quay walls and the combinations of analyses. Moreover, a typical analysis is shown, with all the results that are given in tables and diagrams. Finally, the methodology and process for the development of vulnerability curves is presented and comparisons of the proposed analytical curves with the existing ones are made.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κρηπιδότοιχος
Δίκτυα κοινής ωφέλειας
Arithmetic analyses
Seismic behaviour
Lifelines
Curve
Καμπύλη
Αριθμητικές αναλύσεις
Σεισμική απόκριση (συμπεριφορά)
Vulnerability
Τρωτότητα
Quay wall

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-14T11:27:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)