Ανάπτυξη συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευαστικές δραστηριότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Development of a system for the optimal construction and demolition waste system
Ανάπτυξη συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευαστικές δραστηριότητες

Μπανιάς, Γεώργιος Φ.

The PhD thesis aims at the formulation of a methodological framework for the integrated assessment of Construction and Demolition Waste (CDW) management. The proposed methodological framework takes into account the basic principles of sustainable development and involves all different aspects and relevant stakeholders towards the optimal CDW management. The framework proposed consists of three fully interdepentet bundles of activities. The first one corresponds to the total overview of necessary actions that are included for the implementation of a web-based tool for integrated CDW management. This tool is constructed on a CDW producer - oriented basis, as it is based on a cost minimization objective function. Moreover, the technological background over which the web based tool has been developed is described in detail. The second and third correspond to the multicriteria approach of the CDW management. More specifically, the optimal solution is defined both from the producer’s and relevant stakeholder’s point of view. The applicability of the proposed framework is supported by the implementation and usage of the internet based application, for the evaluation of CDW management cost produced by the building activity in the Region of Central Macedonia. This framework appears to guarantee an environmental friendly waste treatment. The proposed methodology is used in order to specify the proper allocation site for a new CDW treatment unit within the limits of the Region of Central Macedonia
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο ενσωματώνει της βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εμπλέκει όλες τις συνιστώσες και τους φορείς του προβλήματος προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικά ορθολογικής διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αποτελείται από τρείς πλήρως αλληλοσυμπληρούμενες δέσμες δράσεων. Η πρώτη δέσμη δράσεων αφορά στο σύνολο των ενεργειών που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την οικοδόμηση διαδικτυακού εργαλείου ολοκληρωμένης διαχείρισης του ρεύματος ΑΕΚΚ και είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από τον παραγωγό του συγκεκριμένου ρεύματος με δεδομένο ότι η φιλοσοφία οικοδόμησής του εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης. Παράλληλα, παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η βασική τεχνολογική πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύχθηκε το διαδικτυακό εργαλείο. Η δεύτερη και η τρίτη δέσμη δράσεων αφορά στην πολυκριτηριακή προσέγγιση της διαχείρισης του ρεύματος των ΑΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το σύνολο των δράσεων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν, τόσο από την πλευρά των παραγωγών του ρεύματος των ΑΕΚΚ (εργολάβοι κατασκευαστικών έργων, μηχανικοί) για την επιλογή της πρακτικής διαχείρισης, αλλά και από την πλευρά των εν δυνάμει διαχειριστών του ρεύματος για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης. Η εφαρμοσιμότητα του μεθοδολογικού πλαισίου τεκμηριώνεται από την παράλληλη εφαρμογή του διαδικτυακού εργαλείου για την εκτίμηση του κόστους διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ από κατασκευαστική δραστηριότητα συγκεκριμένων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και επιλέγεται η πρακτική για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση του. Ταυτόχρονα, εξετάζεται και η εφαρμογή της μεθοδολογίας χωροθέτησης για την ανάπτυξη μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης στην ΠΚΜ

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Διαδυκτιακό εργαλείο
Decision support system
Ανακύκλωση (Απορρίμματα, κλπ.)
Multicriteria analysis
Recycling (Waste, etc.)
Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
Πολυκριτιριακή Ανάλυση
Σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης
Construction and demolition debris
Διαχείριση ΑΕΚΚ
Web-based tool
Construction and demolition waste

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-15T05:40:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.