Εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών/τριών του ΑΠΘ σε ζητήματα Αγωγής Υγείας : αιτιών και πρόληψης του καρκίνου - μια διαχρονική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Report on students of the Aristotle University of Thessaloniki concerning the causes and the possible prevention of cancer: a longitudinal research
Εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών/τριών του ΑΠΘ σε ζητήματα Αγωγής Υγείας : αιτιών και πρόληψης του καρκίνου - μια διαχρονική μελέτη

Τσαλίκη, Χριστίνα Δημήτριος

The introduction of Health Education in education was the motive for carrying out several investigations in the area of school, family and society in general. In particular, the relationship of certain factors relating to the circumstances and lifestyles , the causality or the prevention of cancer, has been demonstrated in many modern studies, which reveals that many cancers could be prevented. This thesis was based on the results of quantitative research carried out in Aristotle University of Thessaloniki, Greece, identifying and recording the knowledge, attitudes and behaviour of students on issues referring to the prevention of carcinogenesis. In the research there I also a comparison of the results with those of a survey undertaken by the respective sample ,a decade ago in the same university in order to record and interpret possible variations.
Η εισαγωγή της Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση αποτέλεσε κίνητρο για την διενέργεια πολλών ερευνών στο χώρο του σχολείου, της οικογένειας και γενικότερα της κοινωνίας. Ειδικότερα, η συσχέτιση ορισμένων παραγόντων που σχετίζονται με τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής, με την αιτιότητα ή την πρόληψη του καρκίνου, έχει καταδειχθεί σε πολλές σύγχρονες μελέτες , γεγονός που αποκαλύπτει πως πολλές μορφές καρκίνου θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Η διατριβή αυτή βασίστηκε στα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε στο Α.Π.Θ. με σκοπό να εντοπίζει και να καταγράψει τις γνώσεις , τις στάσεις και τη συμπεριφορά των φοιτητών/τριών σε ζητήματα πρόληψης των καρκινογενέσεων. Επίσης συγκρίνει τα αποτελέσματα της, με αυτά σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχο δείγμα πριν μια δεκαετία, με σκοπό να καταγράψει και να ερμηνεύσει πιθανές διαφοροποιήσεις .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ακτινοβολίες
Αλκοόλ
Αγωγή υγείας
Μόλυνση/Ρύπανση
Radiation
Polution
Κάπνισμα
Alcohol
Πρόληψη καρκίνου
Health education
Cancer
Smoking

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-15T06:32:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.