Διερεύνηση διαχρονικής μεταβολής κινητικής συμπεριφοράς (travel behavior) προσώπων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Diachronic investigation of travel behaviour of the drivers
Διερεύνηση διαχρονικής μεταβολής κινητικής συμπεριφοράς (travel behavior) προσώπων

Αβραμίδου, Ευφροσύνη Δημήτριου

The aim of this research is the diachronic investigation of travel behaviour of the drivers. It aims directly on the study and presentation of the changes of travel characteristics during two periods of time. The research is based on a data base resulting from the “Inventory of travel characteristics”, that was carried out in the basin Attiki, by the Attiko Metro in 1996. The ffirst survey concerns a typical period of time and the second a summer period. The change of the basic travel characteristics in these two periods and the dedication of conclusions consist the main purpose of this research. For the comprehension of the subject of travel behaviour, in the second chapter a theoretical approach of the subject is presented and also an abundance of researches that have been carried out for the investigation of the change diachronically. The theoretical approach is continued with the report of panel surveys, their importance and their particularity and a historical retrospection about them. In the end of this section a different approach of subject which is related to whether or not the urban form of a city and more specifically the net-residential density, the land use balance, the free road space per person and the distances from the centre of city influence the travelling behaviour. In the third chapter of present a concise presentation of Metro Development Study (M.D.S) is given that was carried out in two different periods of time for quite a big percentage of common households. The dates of two periods are analytically reported, the region of survey and the way of sampling too. The questionnaires concerned the entire household separately, also each member of the household and also the travel moving of each member. Finally the methodology of the research is reported and the first conclusions as regard the changes that result from the typical to summer period. The elaboration of the base, so as to have results with precisely the same households and their travels, resulted to a decrease of the final sample, still remaining an important data base. In the next section, therefore, an effort was made to prove the representativity of our final sample. All the indicators that concern the characteristics of the selected households were specified and compared as well as correlations of them all. In conclusion, the sample appeared to be representative. In the fifth chapter, some of the indicators of travel were selected which concern the characteristics of people that moved and their travels separately and the change of them all was investigated from one period to the other. Initially the indicators of mobility appear not to identified absolutely with those of the initial study M.D.S. This however does not influence the change and for this reason the travel characteristics were studied and few minor changes were located between the two periods which were observed and presented with the help of tables and graphs. In the last chapter the results regarding the diachronic investigation of travel behaviour are deduced. Afterwards certain proposals are mentioned with regard to the way such type of researches should be organised but also carried out so that they become suitably useful and worthy of credit.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την διαχρονική διερεύνηση της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των οδηγών. Συγκεκριμένα στοχεύει στο να μελετήσει και να παρουσιάσει τις μεταβολές των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων σε δύο περιόδους. Η εργασία βασίζεται σε μια βάση δεδομένων η οποία προέκυψε από την "Απογραφή χαρακτηριστικών των μετακινήσεων", που διεξήχθη στο λεκανοπέδιο Αττικής, από την Αττικό Μετρό το 1996. Η πρώτη έρευνα αφορά σε μια τυπική περίοδο και η δεύτερη σε μία θερινή περίοδο. Η μεταβολή βασικών χαρακτηριστικών των μετακινήσεων στις δύο αυτές περιόδους και η διεξαγωγή συμπερασμάτων αποτελεί το κυρίως αντικείμενο της εργασίας αυτής. Για την κατανόηση του ζητήματος της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς, παρατίθεται στο δεύτερο κεφάλαιο μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος συμπεριλαμβανομένου και πληθώρα ερευνών που έχουν γίνει για την διερεύνηση της μεταβολής της διαχρονικά. Η θεωρητική προσέγγιση συνεχίζεται με την αναφορά σε έρευνες τύπου <πάνελ>, τη σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα τους και μια ιστορική αναδρομή γύρω από αυτές. Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος η οποία σχετίζεται με το κατά πόσο η αστική μορφή μιας πόλης και ειδικότερα η κατοικημένη πυκνότητα, οι χρήσεις γης, ο ελεύθερος χώρος για οδήγηση και οι αποστάσεις από το κέντρο της πόλης επηρεάζουν την ταξιδιωτική συμπεριφορά. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό (Μ.Α.Μ) που διεξήχθη σε δύο περιόδους για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό κοινών νοικοκυριών. Αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες των δύο περιόδων, η περιοχή μελέτης και ο τρόπος δειγματοληψίας. Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν στο σύνολο του νοικοκυριού, σε κάθε μέλος του νοικοκυριού και σε όλες τις μετακινήσεις του κάθε μέλους. Τέλος αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τις μεταβολές που προκύπτουν από την τυπική στη θερινή περίοδο. Η επεξεργασία της βάσης, ώστε να προκύψει ένα αρχείο με τα ίδια ακριβώς νοικοκυριά και τις μετακινήσεις τους, είχε ως αποτέλεσμα το τελικό δείγμα στο οποίο αναφέρεται αυτή η μελέτη να μειωθεί σημαντικά, χωρίς όμως να παύει να αποτελεί μια σημαντική βάση δεδομένων. Στο επόμενο κεφάλαιο, λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια να αποδειχθεί η αντιπροσωπευτικότητα του τελικού μας δείγματος. Χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν όλοι οι δείκτες που αφορούν στα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων νοικοκυριών καθώς και συσχετισμοί αυτών. Εν κατακλείδι, το δείγμα φάνηκε να είναι καθόλα αντιπροσωπευτικό. Στο πέμπτο κεφάλαιο, επιλέχθηκαν κάποιοι από τους δείκτες των μετακινήσεων που αφορούν στα χαρακτηριστικά των μετακινούμενων ατόμων και στις μετακινήσεις καθαυτές και διερευνήθηκε η μεταβολή αυτών από την μία περίοδο στην άλλη. Αρχικά οι δείκτες κινητικότητας φαίνονται να μην ταυτίζονται απόλυτα με αυτούς της αρχικής μελέτης Μ.Α.Μ. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη μεταβολή και για αυτό το λόγο, μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και εντοπίστηκαν μεταξύ των δύο περιόδων λίγες και μικρές μεταβολές σε αυτές, οι οποίες παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια πινάκων και γραφημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της διαχρονικής διερεύνησης της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο, που θα πρέπει να οργανώνονται αλλά και παρακολουθούνται τέτοιου είδους έρευνες, ώστε να είναι καρποφόρες και να αξιοποιούνται καταλλήλως.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ταξιδιωτική κινητική Συμπεριφορά
Πάνελ έρευνες
Travel behavior
Panel surveys
ΜΑΜ
M.D.S.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-15T07:23:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.