Assessment of econimic tools for optimal intergrated management of organic solid waste

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διερεύνηση οικονομικών εργαλείων για τη βέλτιστη ολοκληρωμένη διαχείριση οργανικών στερεών αποβλήτων
Assessment of econimic tools for optimal intergrated management of organic solid waste

Μαλαμάκης, Απόστολος Ε.

Στην παρούσα διατριβή αναλύεται η έννοια του οργανικού αποβλήτου και γίνεται η σύνδεση της παραγωγής οργανικών αποβλήτων με τις διαχειριστικές προκλήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, για κάθε ένα από τα παραπάνω 3 επίπεδα χωρικής παραγωγής οργανικών αποβλήτων περιγράφονται τα διαθέσιμα διαχειριστικά εργαλεία που έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία καθώς και νέα τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά. Σε κάθε χωρικό επίπεδο εισάγεται και μοντελοποιείται η έννοια της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής, εξετάζεται το ζήτημα της αειφορικής παραγωγής και κατανάλωσης πόρων στο πλαίσιο ενός δομημένου αστικού ιστού και παράλληλα χρησιμοποιείται το μεθοδολογικό πλαίσιο του αστικού μεταβολισμού ως μέθοδος αποτύπωσης και ανάλυσης του συστήματος παραγωγής οργανικών αποβλήτων. Τα εργαλεία που αναλύονται σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνουν την εφαρμογή συστημάτων «Πληρώνεις όσο Απορρίπτεις» και περιβαλλοντικής συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων (benchmarking), όπως επίσης και την ενίσχυση προγραμμάτων μείωσης στην πηγή με κατ’ οίκον κομποστοποίηση. Συντίθεται και προτείνεται για πρώτη φορά στη διαθέσιμη βιβλιογραφία μια μέθοδος απογραφής και εκτίμησης της παραγωγής αποβλήτων από εξωοικιακούς παραγωγούς δημοτικών στερεών αποβλήτων, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής ποσότητας αστικών απορριμμάτων. Σε περιφερειακό επίπεδο, μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι αρχές των συστημάτων ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκτατικής παραγωγής οργανικών αποβλήτων γεωργικής και κτηνοτροφικής προέλευσης και προτάθηκε νέα ιεραρχία της λήψης αποφάσεων για την κατασκευή τέτοιων αλυσίδων. Παράλληλα συντέθηκε και 4-βάθμια μεθοδολογία εκτίμησης των διαθέσιμων δυναμικών βιομάζας και οργανικών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, αναπτύχθηκε μεθοδολογία βασισμένη σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες-εργαλεία για την επίτευξη ορθολογικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων. Τέλος εφαρμόσθηκε το εργαλείο της Ανάλυσης Ροής Υλικών (Material Flow Analysis) ως μέσω μοντελοποίησης της παραγωγής οργανικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και πρόβλεψης μελλοντικών ποσοτήτων
The management of solid waste constitutes a question with explicit environmental, economic, political and social extensions. Particularly the organic fraction of solid waste constitutes a special object of study because of its multidimensional characteristics and the different available methods of confrontation. In the frame of the present thesis an effort has been made to study all different aspects of organic waste with the aid of methodological tools proposed in the bibliography and adapted for the needs of Greek reality. The spatial dimension of production of organic waste in local, regional and national level has been selected with corresponding analysis of available methodological tools. In local level the role of local authorities as producers and managers of solid waste has been explored and available tools aiming specific at the organic fraction of solid waste have been analyzed. The “Pay-As-You-Throw” concept has been introduced as a tool for local authorities to minimize waste production and raise recycling and home composting levels, as well as implementing a fair and efficient method of charging waste services. In regional level the factors that influence the deployment of biomass and organic waste supply chains along with the natural hierarchy of the decisions to be made are provided. A four step methodology for estimating the potential biomass and organic waste quantities is given and a study on energetic utilization of this fraction from agroindustrial facilities in Greece is presented. Last, in national level the main strategic nodes for economic and environmentally viable management of organic waste are proposed along with the introduction to the Material Flow Analysis tool as means to model current metabolism of raw materials and predict future generation of waste and accumulation of physical stocks. This thesis etc is part of the 03ED625 research project, implemented within the framework of the “Reinforcement Programme of Human Research Manpower” (PENED) and co-financed by National and Community Funds (25% from the Greek Ministry of Development-General Secretariat of Research and Technology and 75% from E.U.-European Social Fund)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Organic waste
Pay as you throw
Οργανικά απόβλητα
Βιομάζα
Biomass
Κοστολόγηση υπηρεσιών καθαριότητας
Τοξικά απόβλητα, Οικονομικές απόψεις
Εφοδιαστικές αλυσίδες
Waste management pricing
Organic wastes, Economic aspects
Οργανικά απόβλητα, Διαχείριση
Organic wastes, Management
Full cost accounting
Πλήρης αναλυτική κοστολόγηση
Biomass supply chains

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-15T08:45:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.