Architectual structure and assessment of the muscular strength of knee extensors and flexors in young athletes of tae kwon-do and untrained subjects

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αρχιτεκτονική δομή και αξιολόγηση της δύναμης των εκτεινόντων και των καμπτήρων μυών του γόνατος σε νεαρούς αθλητές του tae-kwon-do και σε απροπόνητους
Architectual structure and assessment of the muscular strength of knee extensors and flexors in young athletes of tae kwon-do and untrained subjects

Τσαρδάκας, Δημήτρης Κωνσταντίνου

Το Tae kwon-do είναι ένα άθλημα το οποίο προϋποθέτει σωστή τεχνική εκτέλεση των κινήσεων (και συναρμογή αυτών) και υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης (δύναμη, ταχύτητα και τα παράγωγά τους όπως η επιτάχυνση και η αλτική ικανότητα). Οι περισσότερες κινητικές του δεξιότητες προσανατολίζονται κυρίως στα κάτω άκρα (λακτίσματα). Είναι πολλοί οι μύες που συμμετέχουν στο χτύπημα με λάκτισμα, συμπεριλαμβανομένων των μυών του κορμού και της κοιλιάς οι οποίοι περιστρέφουν το σώμα, και οι εκτείνοντες και καμπτήρες μύες του γόνατος (Donovan et al., 2006). Οι εκτείνοντες μύες του γόνατος παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις παραπάνω κινήσεις, ενώ αντίστοιχα οι καμπτήρες ελέγχουν τις δραστηριότητες των λακτισμάτων, των μετατοπίσεων και άλλων κινήσεων του αθλήματος, ενώ βοηθούν και στη σταθεροποίηση της άρθρωσης στις στροφές (Fried & Loyd, 1992). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις φυσικές ικανότητες εκείνη που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αγωνιστικό Tae kwon-do τα τελευταία χρόνια, είναι η ικανότητα της δύναμης. Η μέθοδος αξιολόγησης της δύναμης που χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια είναι η μέθοδος της ισοκινητικής δυναμομετρίας (Mary Moffroid et al., 1969). Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται σε ενήλικες (Baltzopoulos & Brodie, 1989. Kellis & Baltzopoulos, 1995). Τα χαρακτηριστικά της δύναμης του ποδιού των προ-εφήβων ή πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης κάτω από δυναμικές συνθήκες σε νεαρά παιδιά δεν έχουν εξεταστεί διεξοδικά με τη χρήση της ισοκινητικής δυναμομετρίας και τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή απόλυτων συμπερασμάτων εξαιτίας των επιδράσεων της ηλικίας και του φύλου (Baltzopoulos & Kellis, 1998). Για τη μελέτη των μυϊκών λειτουργιών και τις επακόλουθες ενέργειες της άρθρωσης σημαντική είναι και η γνώση της μυϊκής αρχιτεκτονικής. Μέχρι σήμερα έχουν ερευνηθεί παράμετροι όπως το μήκος, η περιοχή διατομής και οι γωνίες κατάφυσης των ινών σε ενήλικες με την τεχνική του υπερηχογραφήματος (Kawakami, Abe, & Fukunaga, 1993. Kuno & Fukunaga, 1995. Fukunaga, Kawakami, Kuno, Funato & Fukashiro, 1997) και έχει παρατηρηθεί στους αθλητές μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με αγύμναστα άτομα ή άλλους αθλητές. Δεδομένων των παραπάνω προβληματισμών, κύριος σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν αγόρια που κάνουν συστηματική προπόνηση Tae kwon-do και αγόρια που κάνουν καθιστική ζωή γενικότερα στη μέγιστη ροπή των εκτεινόντων και των καμπτήρων μυών του γόνατος σε ισομετρικές, σύγκεντρες και έκκεντρες συνθήκες. Δευτερεύων σκοπός της διατριβής ήταν να γίνει μελέτη και σύγκριση της αρχιτεκτονικής δομής των μυών του μηρού των ίδιων ατόμων σε ηρεμία και σε μέγιστη σύσπαση. To δείγμα αποτέλεσαν 20 αγόρια ηλικίας 11 έως 17 ετών του νομού Σερρών. Οι συμμετέχοντες ήταν χωρισμένοι σε 2 ομάδες των 10 ατόμων. Τα 10 άτομα της πρώτης ομάδας ασκούνταν συστηματικά στο Tae kwon-do και συμμετείχαν σε αγώνες στις κατηγορίες παίδων και εφήβων. Τα άτομα της δεύτερης ομάδας ήταν απλά μαθητές στα τοπικά σχολεία του νομού Σερρών και δε γυμνάζονταν συστηματικά σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS V14. Για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στους μέσους όρους των εξαρτημένων μεταβλητών εφαρμόστηκε είτε t-test για ανεξάρτητα δείγματα είτε Mann-Whitney έλεγχος κατά περίπτωση και ανάλογα με την κανονικότητα ή μη των δεδομένων κάθε φορά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι στις ισομετρικές συνθήκες σύσπασης οι μέσες τιμές της ροπής των αθλητών του Tae kwon-do κατά την έκταση ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές των αγύμναστων και στις τρεις γωνίες γόνατος (0ο 45ο και 90ο) σε απόλυτες τιμές, σε σχετικές τιμές ως προς τη σωματική μάζα και σε σχετικές τιμές ως προς το δείκτη ΒΜΙ. Οι διαφορές αυτές ωστόσο δεν ήταν στατιστικά σημαντικές στις 0ο και 90ο στη παρούσα έρευνα (p>0.05). Στις ισοκινητικές συνθήκες σύσπασης κατά την έκταση και κατά την κάμψη οι αθλητές είχαν και πάλι μεγαλύτερες μέσες τιμές ροπής σε σχέση με τους αγύμναστους και στις τρεις γωνιακές ταχύτητες (60ο sec -1, 120ο sec -1 και 180ο) σε σχετικές τιμές ως προς τη σωματική μάζα. Οι διαφορές αυτές ωστόσο δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0.05). Οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές που προέκυψαν σε αυτήν την έρευνα υποστηρίζουν τα συμπεράσματα μίας άλλης έρευνας επάνω στη δύναμη στο στάδιο της προεφηβικής ηλικίας (Ozmun, Mikesky, & Surburg, 1994. Ramsay et al., 1990) κατά την οποία εφόσον οι προέφηβοι έχουν έλλειψη από ανδρογόνα ώστε να προκαλέσουν αύξηση στη μυϊκή δύναμη, πιστεύεται ότι οι νευρολογικές προσαρμογές είναι οι κύριες υπεύθυνες κατά την προεφηβική ηλικία για τα οφέλη σε δύναμη προκαλούμενα από την προπόνηση σε διάφορα αθλήματα. Όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του έξω πλατύ μυ και πάλι δε παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές των αθλητών σε σχέση με τους αγύμναστους, αλλά παρόλα αυτά οι αθλητές κατά την ισομετρική έκταση του γόνατος είχαν μικρότερο μυϊκό πάχος και μικρότερη γωνία πρόσφυσης της μυϊκής δεσμίδας σε σχέση με τους αγύμναστους και στις τρεις γωνίες γόνατος (0ο 45ο και 90ο). Στη βιβλιογραφία δε βρέθηκε καμία έρευνα που να εξέτασε νεαρά άτομα οπότε η σύγκριση των αρχιτεκτονικών δεδομένων της παρούσας έρευνας γίνεται αδύνατη. Συμπερασματικά, μονάχα η προπόνηση και η συμμετοχή σε αγώνες Tae kwon-do δε μπορεί να δυναμώσει αρκετά τους καμπτήρες και τους εκτείνοντες μύες του ποδιού που κατεξοχήν επιβαρύνονται στο άθλημα αυτό. Η ενδυνάμωση των νεαρών αθλητών του Tae kwon-do με αντιστάσεις (βάρη) κρίνεται πολύ σημαντική για την βελτίωση της απόδοσης και για την αποφυγή των τραυματισμών στη περιοχή των κάτω άκρων.
Tae kwon-do is a sport that presupposes correct motor performance techniques (and coordination of them) and an excellent physical condition (force, speed as well as acceleration and jumping skills). Most skills relevant to motion involve the lower limbs (kicks). There are many muscles involved with kicking, including those of the trunk and abdomen which rotate the body, as well as extensors and flexors of the knee (Donovan et al., 2006). Knee extensors play a very significant role in the above movements, while flexors control kicking activities, transposition and other movements relevant to this sport. Besides, they contribute to the stabilization of joints during rotations (Fried & Loyd, 1992). It’s worth mentioning that from all physical abilities the one that is of greatest interest nowadays regarding combat Tae kwon-do, is strength. A method of assessing strength that is successfully used during the last years is that of isokinetic dynamometry (Mary Moffroid et al., 1969). The greatest part of this kind of survey gravitates to adults (Baltzopoulos & Brodie, 1989. Kellis & Baltzopoulos, 1995). The examination of the characteristics of the legs’ strength in adolescents or to be more specific the examination of the development of muscular force under dynamic conditions in young people with the aid of isokinetic dynamometry has not been examined at length. Therefore the available data does not make possible the conduct of absolute conclusions because of the effects of age and sex on those kinds of surveys (Baltzopoulos & Kellis, 1998). In order for one to study the muscular functions and their subsequent joint actions, it is important to have knowledge of the muscular architecture. Until now, parameters such as length, cross-section and ankles insertion fiber in adults have been studied with the aid of the ultra-sound technique (Kawakami, Abe, & Fukunaga, 1993. Kuno & Fukunaga, 1995. Fukunaga, Kawakami, Kuno, Funato & Fukashiro, 1997). There have been observed great differences between athletes and subjects leading a sedentary life. In accordance with the above observations, the main aim of this survey was to assess and compare boys who were in regular Tae kwon-do training and boys who lead a sedentary life regarding parameters such as peak torque of extensor and flexor knee muscles under isometric, concentric and eccentric conditions. A secondary aim of this dissertation was the study and comparison of the muscular architectural structure of the femurs of the same participants while resting or during peak contraction. 20 boys aged 11-17 who lived in the district of Serres were recruited in this study. There were 2 groups, composed of 10 participants each. The first group practiced Tae kwon-do regularly and took part in combats for children or adolescents. The second group was composed of students who attended the local schools in the district of Serres and did not practice regularly any sport after school. The statistical analysis of data was conducted with the statistical package SPSS V14. In order to spot significant differences between the mean proportions of dependent variables, t-tests were conducted for independent samples or Mann-Whitney monitors for some samples and this depended every time on the canonicity or not of the data. Results indicated that the mean torque values of Tae kwon-do athletes in isometric contraction conditions were higher during extension in relation with the subjects of the second group in all three knee angles (0ο 45ο and 90ο), in absolute values, in relative body mass values and BMI values. Those differences, though, were not statistically significant (0ο and 90ο) for this survey (p>0.05). In isokinetic contraction conditions the athletes had again higher mean torque values during extension and flexion in relation to those leading a sedentary life in all three angular velocities 60ο sec -1, 120ο sec -1 και 180ο in relative body mass. Those differences, though, were not statistically significant for this survey (p>0.05). Those statistically insignificant differences that resulted from this survey support the views of another survey on youth force (Ozmun, Mikesky, & Surburg, 1994. Ramsay et al., 1990) in which it is claimed that because youth lack the androgens responsible for the increase of muscular strength, neurological adaptations are mainly responsible during early youth for strength gains caused by practicing several sports. Regarding the architectural characteristics of medial dorsical muscles, there weren’t observed any statistically significant differences once more between athletes and non-athletes, however during isometric knee extension the athletes had less muscular thickness and smaller adhesion angle of the fibre bundle in all three knee angles (0ο 45ο και 90ο). It’s impossible to make any comparisons about the architectural data of the current survey, because there is no existing bibliography that studies young subjects. In conclusion, practicing and taking part in Tae kwon-do combats is not sufficient for the strengthening of the leg flexors and extensors and Tae kwon-do is a very demanding sport for these muscles. The strengthening of young athletes by exercising with resistive loads is crucial for the improvement of the performance and the avoidance of injuries in the area of the lower limbs.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
Isometric contraction
Ισομετρική σύσπαση
Concentric-eccentric contraction
Γωνιακή ταχύτητα
Προέφηβοι
Tae Kwon-do
Joint angular velocity
Γωνία γόνατος
Σύγκεντρη-έκκεντρη σύσπαση
Architecture feature
Adolescents
Knee joint angle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-15T09:44:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)