Ζητήματα εναρμόνισης άμεσης φορολογίας στα πλαίσια της ΕΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Issues of the harmonization of direct taxation in the rahmen of EU
Ζητήματα εναρμόνισης άμεσης φορολογίας στα πλαίσια της ΕΕ

Γερασιμάτου, Μαριέτα Δημητρίου

As it is a common acquaintance one of the exceptionally important elements of completion and success of operation of United Market in the frames of European Union is also the tax confrontation, with united way from the member states, of the enterprising activity that is developed in her entire geographic extent, taken also into consideration of gravity, that is lent by the European Council, the European Commission and the national governments in the enterprising action and the economic growth, that this involves in the frames of growth of United Market. That united tax confrontation can be materialised via the harmonisation of national tax systems to a united tax system of enterprises and more generally to a united system of direct taxes, since, as it became also from very early perceptible, the operation of United Market, as the mainer objective of EEC and later of the EU, cannot be achieved with national tax policies of member states, that have opposite directions and with national regulations, that not only are opposite to each other, but also opposite to the Community right. Besides, the approach of economic policy of member states and obviously the achievement of United Market is not possible without the harmonisation of tax systems, in as far as, today at least the taxation perhaps recommends the most important means of exercise of the economic policy.In this frames it is characteristic that it has become comprehensible that the breaking to pieces of regulations of direct taxation (but also more generally the existence of separate tax systems) in the national regulations of Member states, as it is analyzed above, particularly because of the befalling enlargement, creates important snags in the achievement of such United Market. From the previously exposed and as final crisis, it should be pointed out that the effort of harmonisation of national systems of direct taxation in the frames of EU, should be based on the will of member states to promote such an outline with decisions that will limit their national tax sovereignty in the necessary metre. This effort should also be based on the estimate and evaluation of the relative conditions from the European Commission and the rest responsible Community bodies, so that they propose and promote the necessary Community legislative measures with concrete timetable and with intensity of their concretisation, which would allow the maturation of the necessary conditions.
Ως είναι παγκοίνως γνωστό ένα από τα εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία της ολοκλήρωσης και της επιτυχίας της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η φορολογική αντιμετώπιση με ενιαίο τρόπο από τα κράτη μέλη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται στο σύνολο της γεωγραφικής της έκτασης, λαμβανομένης, άλλωστε, υπόψη και της βαρύτητας, που προσδίδεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις στην επιχειρηματική δράση και την οικονομική ανάπτυξη, που αυτή συνεπάγεται στα πλαίσια της αναπτύξεως της Ενιαίας Αγοράς. Η προμνησθείσα ενιαία φορολογική αντιμετώπιση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της εναρμονίσεως των εθνικών φορολογικών συστημάτων προς ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα των επιχειρήσεων και γενικότερα ενός ενιαίου συστήματος άμεσων φόρων, δεδομένου ότι, όπως έγινε και από πολύ νωρίς αντιληπτό, η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, ως ο κυριότερος στόχος της ΕΟΚ και μετέπειτα της ΕΕ, δεν μπορεί να επιτευχθεί με εθνικές φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών, που έχουν αντίθετες κατευθύνσεις και με εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες όχι μόνο είναι αντίθετες μεταξύ τους, αλλά και αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο. Άλλωστε, η προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και αυτονοήτως η επίτευξη της Ενιαίας Αγοράς δεν είναι δυνατή χωρίς την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων, καθόσον, σήμερα τουλάχιστον η φορολογία συνιστά ίσως το πιο σημαντικό μέσο άσκησης της οικονομικής πολιτικής.Στα πλαίσια αυτά είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό ότι εχει γίνει δε κατανοητό ότι ο κατακερματισμός των ρυθμίσεων περί άμεσης φορολογίας (αλλά και γενικότερα η ύπαρξη ξεχωριστών φορολογικών συστημάτων) στις εθνικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών, όπως αναλύεται τούτο ανωτέρω, ιδιαίτερα δε ενόψει της επερχόμενης διεύρυνσης, δημιουργεί σημαντικά προσκόμματα στην επίτευξη μιας τέτοιας Ενιαίας Αγοράς. Εκ των ηγουμένως εκτεθέντων και ως τελική κρίση θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων της άμεσης φορολογίας στα πλαίσια της ΕΕ, θα πρέπει να βασιστεί στη βούληση των κρατών μελών να προωθήσουν ένα τέτοιο σχέδιο με αποφάσεις που θα περιορίζουν την εθνική φορολογικής τους κυριαρχία στο αναγκαίο μέτρο. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει επίσης να βασιστεί στην εκτίμηση και αξιολόγηση των σχετικών συνθηκών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα αρμόδια κοινοτικά όργανα, έτσι ώστε αυτά να προτείνουν και να προωθούν τα αναγκαία κοινοτικά νομοθετικά μέτρα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με ένταση υλοποίησης τους που να επιτρέπει την ωρίμανση των αναγκαίων συνθηκών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εθνικές νομοθεσίες
Treaties
Εναρμόνιση
Επιχειρήσεις
Harmonisation
Income tax
Φόρος εισοδήματος
Συνθήκες
Direct taxes
Αμεσοι φόροι
Enterprises
National legislation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-15T10:36:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.