Οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
State aid in European Competition law
Οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού

Χρηστάκη, Μαρία Ιωάννη

This paper strains the legislation which applies to state aid in community level and sets out the most important interpretative issues that emerge from the application of the competition rules, emphasizing to the most critical case law of the community courts of law.Specifically, it refers to: a) the meaning of state aid, b) state aid forbidden or allowed to be given by member states according to the Article 87 of the E.C. Treaty, c) the control procedure of the compatibility of state aid with the common market, d) the obligation of member states, according to article 88 (3) of the Treaty, to notify the Commission about state aid planned to be given to certain undertakings and fulfils the criteria of article 87 (1) .
Ως κρατικές ενισχύσεις ορίζονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που ως σκοπό έχουν την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής. Αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού και συμβάλλουν στη διατήρηση ανταγωνιστικών αγορών. Παρόλαυτα μπορεί να επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, όταν ευνοούν ορισμένες μόνο επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά. Ωστόσο, η Συνθήκη επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη χορήγηση κάποιων ενισχύσεων, όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός τους μπορεί να έχει κάποια θετική επίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όργανο, το οποίο είναι επιφορτισμένο από τη Συνθήκη να ελέγχει την συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων με την κοινή αγορά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις σε κοινοτικό επίπεδο και παραθέτει τα πιο σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, δίνοντας έμφαση στις κυριότερες νομολογιακές αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων.Ειδικότερα αναφέρεται: α) στην έννοια των κρατικών ενισχύσεων, β) στις ενισχύσεις που επιτρέπεται ή απαγορεύεται να χορηγούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87 ΣΕΚ, γ) στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με την κοινή αγορά, δ) στην υποχρέωση των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της ΣΕΚ, να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ενισχύσεις που σχεδιάζουν να χορηγήσουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ.
State aid refers to any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever by favouring certain undertakings or the production of certain goods. It is an integral part of the competition policy and helps to maintain the market competitive. Nonetheless, it can lead to distortion of competition by favoring certain firms. For this reason, the E.C. Treaty prohibits any aid that distorts or threatens to distort competition in the common market. However, the Treaty allows some exceptions when the proposed aid may have a beneficial impact in European Union. The Institution empowered by the Treaty to control whether a state aid is compatible to the Treaty or not, is the European Commission.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαδικασία κοινοποίησης
Competition
EC treaty
Notification of procedure
Community law
Κοινοτικό δίκαιο
Κρατικές ενισχύσεις
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής ένωσης
Ανταγωνισμός
Συμβατότητα
State aid
Compatibility

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-15T11:32:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)