Φαινομενολογία και κοσμολογία υπερσυμμετρικών θεωριών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Phenomenology and cosmology of supersymmetrics Grand Unified Theories
Φαινομενολογία και κοσμολογία υπερσυμμετρικών θεωριών

Βαμβασάκης, Αχιλλέας Ε.

Βασικός στόχος της διατριβής ήταν η αναζήτηση πληθωριστικών μοντέλων, προερχόμενων υπό υπερσυμμετρικές θεωρίες, τα οποία να είναι συμβατά με πρόσφατα κοσμολογικά δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα με τον φασματικό δείκτη όπως αυτός μετρήθηκε από τον δορυφόρο WMAP. Εξετάστηκε λεπτομερώς ως προς την κοσμολογία ένα υπάρχον σωματιδιακό μοντέλο, το επεκτεταμένο υπερσυμμετρικό μοντέλο Pati-Salam και Yukawa 'οιονεί-ενοποίηση' (quasi-unification) και βρέθηκε πως ενσωματώνει έναν αριθμό πληθωριστικών σεναρίων που οδηγούν σε αποτελέσματα συμβατά με τα πρόσφατα δεδομένα. Η μελέτη των σεναρίων αυτών έχει ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς ανέδειξε παραλλαγές κοσμολογικών σεναρίων που μπορεί να είναι σημαντικά στην κοσμολογική έρευνα
One of the the major objectives of this dissertation has been the seek for inflationary models, coming from supersymmetric theories, which are compatible with recent cosmological data and more specifically with measurements of the spectral index from thw WMAP satellite. A particular particle physics model, the extended SUSY Pati-Salam model with Yukawa quasiunification, was examined thoroughly with respect to its cosmology and it was found that it incorporates a number of inflationary scenarios which can become compatible with recent data. The study of these scenarios os of interest since it brought out variations of cosmological models which might be important in cosmological research

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υπερσυμμετρία
Supersymmetry
Pati-Salam
Σωμάτια (Πυρηνική φυσική)
Particles (Nuclear physics)
Φασματικός δείκτης
Κοσμολογία
Phenomenology
Inflation
Cosmology
Spectral index
Πληθωρισμός
Φαινομενολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-16T11:38:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.