Συμβολή στη μελέτη της γεωφυσικής δομής και της απόκρισης των επιφανειακών στρωμάτων της Γης με τη χρήση δεδομένων δικτύων μικροθορύβου και σεισμικών καταγραφών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
GEOphysical structure and response of the upper layers of the earth using ambient noise array data and eartquake recordings
Συμβολή στη μελέτη της γεωφυσικής δομής και της απόκρισης των επιφανειακών στρωμάτων της Γης με τη χρήση δεδομένων δικτύων μικροθορύβου και σεισμικών καταγραφών

Ανθυμίδης, Μάριος Μιχαήλ

Knowledge of the geophysical structure and response of the upper sedimentary layers in one area is essential for sufficient seismic risk mitigation. For this purpose ambient noise measurements were performed inside the urban area of Grevena (Northwest Greece) with the implementation of the Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) method and array technique. Moreover, a temporary seismic network was installed in selected sites inside Grevena town, in order to record earthquake events. Results from earthquake recordings analysis have been used to check the reliability of ambient noise methods. Numerical simulation of ambient noise allowed validating the geophysical parameters of the subsurface structure. Finally, site classification according to NEHRP (2000) recommended provisions occurred in sites where information about the subsurface structure was available. Spatial distribution of the classification achieved with correlation of geotechnical and ambient noise parameters. Thus, a preliminary map of site classification produced for the study area.
Η γνώση της γεωφυσικής δομής και της απόκρισης των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών σε μία περιοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση του σεισμικού κινδύνου. Για αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εδαφικού θορύβου με τη χρήση μονού σταθμού καταγραφής και με ειδικά δίκτυα σεισμομέτρων στο πολεοδομικό συγκρότημα των Γρεβενών (Βορειοδυτική Ελλάδα). Επιπλέον εγκαταστάθηκε προσωρινό τοπικό δίκτυο σεισμομέτρων με στόχο την καταγραφή σεισμικών γεγονότων. Η ανάλυση σεισμικών καταγραφών μας παρέχει την πραγματική ενίσχυση της εδαφικής κίνησης σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος και τα αποτελέσματά της χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο αξιοπιστίας των μεθόδων εδαφικού θορύβου. Σε θέσεις όπου υπήρχαν διαθέσιμες γεωλογικές, γεωτεχνικές και γεωφυσικές πληροφορίες για την υπεδάφια δομή, πραγματοποιήθηκε αριθμητική προσομοίωση εδαφικού θορύβου με την παραγωγή συνθετικών καταγραφών. Έτσι, έγινε δυνατή η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μεθόδων εδαφικού θορύβου και η τεκμηρίωση ρεαλιστικών παραμέτρων της υπεδάφιας δομής για την περιοχή μελέτης. Τέλος, έγινε προσπάθεια χαρακτηρισμού των τοπικών εδαφικών συνθηκών σύμφωνα με τις διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού NEHRP (2000). Η χωρική επέκταση του χαρακτηρισμού σε όλη την περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε με συσχέτιση του μέσου αριθμού κρούσεων της πρότυπης δοκιμής διεισδύσεως (SPT) με παραμέτρους που προκύπτουν από την ανάλυση εδαφικού θορύβου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριθμητική προσομοίωση
Earthquake recordings
Ειδικά δίκτυα σεισμομέτρων
ARRAY technique
Σεισμικές καταγραφές
Εδαφικός θόρυβος
Ambient noise
Numerical simulation
Γεωφυσική δομή
Site effects
Geophysical structure
Τοπικές εδαφικές συνθήκες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-19T07:24:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.