Σεισμική απόκριση επιχωμάτων σε χαλαρό υπέδαφος θεμελίωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Seismic response of highway embankments resting on soft soils
Σεισμική απόκριση επιχωμάτων σε χαλαρό υπέδαφος θεμελίωσης

Μυκονίου, Χριστίνα Γεώργιου

The aim of the present dissertation is to present the seismic behaviour of highway embankments resting on soft, deformable soils or on soils that can be liquefied. Basic parameters that affect the seismic response of the embankments are determined, such as the period of the embankment, characteristics of the soil foundation, the fundamental period of ground motion, etc. An estimation of the embankments permanent displacements due to the seismic vibration is attempted. The permanent deformation is calculated using both empirical methods and nonlinear analysis. The seismic ground response analysis is carried out using Cyclic ED in two separate groups of embankments with totally different characteristics. The final results provide boundaries of expected permanent displacements of embankments due to earthquake.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς επιχωμάτων που θεμελιώνονται σε μαλακά εδάφη ή σε εδάφη επιδεκτικά σε ρευστοποίηση. Οι διατομές των επιχωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τυπικές διατομές που συναντώνται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, π.χ. της Εγνατία οδού. Κύριος στόχος της εργασίας είναι ο προσδιορισμός βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη σεισμική απόκριση των επιχωμάτων (π.χ. δεσπόζουσα περίοδος σεισμικής διέγερσης, ιδιοπερίοδος επιχώματος, ιδιότητες υπεδάφους, κλπ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό των μόνιμων μετακινήσεων των επιχωμάτων υπό τυπικές σεισμικές διεγέρσεις τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς χώρου. Οι παραμένουσες μετακινήσεις των επιχωμάτων, που προκύπτουν από καθαρή αστοχία του χαλαρού εδάφους θεμελίωσης, υπολογίζονται τόσο με εμπειρικές σχέσεις, όσο και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού μη γραμμικής δισδιάστατης ανάλυσης. Η μελέτη εδαφικής απόκρισης πραγματοποιείται με το λογισμικό Cyclic ED σε δύο ομάδες επιχωμάτων. Τέλος, δίδονται τα πιθανά όρια των παραμενουσών μετακινήσεων που αναμένονται για τυπικά επιχώματα στην περίπτωση σεισμικού κραδασμού σύμφωνα με τα δεδομένα και τις παραδοχές της παρούσας εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα στον καθορισμό της σεισμικής τρωτότητας επιχωμάτων στην περίπτωση μελετών σεισμικής διακινδύνευσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παραμετρική ανάλυση
Μαλακά-χαλαρά εδάφη
Επιχώματα οδών ταχείας κυκλοφορίας
Εμπειρικές σχέσεις
Permanent displacements
highway embankments
Soft soils
Empirical methods
Παραμένουσες μετακινήσεις
Nonlinear analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-19T08:46:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)