Εκτίμηση του όγκου δασικών συστάδων με τη μέθοδο του μεγάλου συντελεστή κυκλικής επιφάνειας (Big Baf)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evaluation of stand volume with the Big Baf method
Εκτίμηση του όγκου δασικών συστάδων με τη μέθοδο του μεγάλου συντελεστή κυκλικής επιφάνειας (Big Baf)

Σαμιώτης, Κωνσταντίνος Δημητρίου

During the last three decades forest inventory practitioners are taking pains, in order to find research methods, which will provide accurate volume estimates, while minimizing the time and the cost of the research. This survey was contacted for the same reason. Our target was to evaluate Big BAF sampling method and see if it can be applied in the forests of our country. Big BAF sampling method, which derives from horizontal point sampling, is gradually used in U.S.A and Canada for the estimation of stand volume. Big BAF is a two-stage sampling method that divides volume estimation in to its components : BA (Basal Area per hectare) and VBAR (average ratio of tree volume/basal area also known as mean of ratios estimator). These two components have different amounts of variation and therefore could be sampled at different intensities. At the first stage, for the estimation of BA, which has different variation, horizontal point sampling is applied. At the second stage, for the estimation of VBAR, which has smaller variation subsample of the first stage sample is selected by using a larger BAF (Basal Area Factor). Our research was contacted in Pertouli University forest especially in forest areas 201 and 202. A sample of 112 Bitterlich plots was selected by using systematic sampling and 1217 trees were measured. In every plot both horizontal point sampling and Big BAF was contacted. We used a wide scale relascope to obtain tree measurements and our BAFs were (2.25, 4, 9, 16) m2/ha. From the combination of these BAFs Big BAF sampling designs derived. After the statistical evaluation of data Big BAF was proved to be an effective method for the estimation of stand volume, because it reduces the cost due to the fact that tree measurements are fewer.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια, από τους δασολόγους απογραφείς, ώστε να βρεθούν μέθοδοι, οι οποίοι να δίνουν ακριβείς εκτιμήσεις όγκου και ταυτόχρονα να μειώνουν το χρόνο και κατ’ επέκταση το κόστος απογραφής. Σ’ αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε και η εργασία αυτή. Στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε τη μέθοδο Big BAF, η οποία αποτελεί τροποποίηση της οριζόντιας δειγματοληψίας κατά σημεία και η οποία έχει αρχίσει δειλά να εφαρμόζεται στις Η.Π.Α και στον Καναδά για την ογκομέτρηση συστάδων, στις δασικές συνθήκες της χώρας μας. Η Big BAF μέθοδος είναι μία δισταδιακή μέθοδος δειγματοληψίας, η οποία διαχωρίζει την εκτίμηση του όγκου στα δύο της συστατικά : την κυκλική επιφάνεια και τον υψομορφάριθμο. Τα δύο αυτά μεγέθη έχουν διαφορετική μεταβλητότητα και γι’ αυτό μπορούν να εκτιμηθούν με δείγματα διαφορετικής έντασης. Στο πρώτο στάδιο για την εκτίμηση της κυκλικής επιφάνειας, η οποία έχει και τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, διενεργείται οριζόντια δειγματοληψία κατά σημεία. Στο δεύτερο στάδιο για την εκτίμηση του υψομορφαρίθμου, ο οποίος παρουσιάζει μικρότερη μεταβλητότητα, χρησιμοποιείται ένα υποδείγμα των δέντρων του δείγματος του πρώτου σταδίου, το οποίο επιλέγεται μ’ έναν δεύτερο, μεγαλύτερο συντελεστή αρίθμησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου και πιο συγκεκριμένα στα δασικά τμήματα 201 και 202. Επιλέχθηκε δείγμα 112 σημείων στάσης (επιφάνειες Bitterlich), ενώ έγιναν μετρήσεις σε 1217 δέντρα. Το δείγμα πάρθηκε με συστηματικό τρόπο, ενώ από τα κέντρα δειγματοληψίας τα δέντρα επιλέχθηκαν με την οριζόντια δειγματοληψία κατά σημεία και με την Big BAF μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκε το ευρείας κλίμακας ρελασκόπιο και οι συντελεστές κυκλικής επιφάνειας : 2.25, 4, 9 και 16 m2/ha. Από τους συνδυασμούς των συντελεστών αρίθμησης ορίστηκαν τα δισταδιακά σχέδια δειγματοληψίας της Big BAF μεθόδου, τα οποία και αξιολογήθηκαν. Μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε, ότι η Big BAF μέθοδος είναι μία αποτελεσματική μέθοδος εκτίμησης του όγκου των δασικών συστάδων. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κόστους, επειδή μετρώνται πολύ λιγότερα δέντρα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Two stage sampling
Abies birissi regis
Οριζόντια δειγματοληψία κατά σημεία
Big Baf
Pertouli forest
Εκτίμηση του όγκου
Μέθοδος του μεγάλου συντελεστή κυκλικής επιφάνειας
Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου
Evaluation of stand volume
Horizontal Point sampling
Δισταδιακή δειγματοληψία
Υβριδική ελάτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-19T10:37:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)