Αποτίμηση και ανασχεδιασμός κτηρίου από Ο/Σ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Assesment and redesign of a building constructed of reinforced concrete
Αποτίμηση και ανασχεδιασμός κτηρίου από Ο/Σ

Ασημακόπουλος, Θεόδωρος Θωμά

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση της συμπεριφοράς έναντι σεισμικών και κατακόρυφων φορτίων ενός κτηρίου που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε την δεκαετία 1960-1970 αλλά και ο ανασχεδιασμός του με σκοπό την αύξηση της αντισεισμικής του ασφάλειας σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Επεμβάσεων. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου διενεργήθηκε η αποτύπωση του κτηρίου και μια σειρά από άλλες εργασίες στο κτήριο όπως αποκάλυψη μη εμφανών φερόντων στοιχείων, μέτρηση γεωμετρικών διαστάσεων, λήψη πυρήνων σκυροδέματος με σκοπό την άμεση εκτίμηση της ποιότητας του, εκτέλεση κρουσιμετρήσεων για την έμμεση εκτίμησή της, οπτική αναγνώριση του χάλυβα. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διερευνητικών εργασιών και τον ορισμό της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων για κάθε περίπτωση διενεργήθηκε αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου έναντι σεισμικών και κατακόρυφων φορτίων. Όπως ήταν αναμενόμενο για ένα κτήριο που είναι κατασκευασμένο εκείνη την εποχή με τις τότε ισχύουσες κατασκευαστικές πρακτικές και τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, με ένα πλήθος δυσμενών παραγόντων να το χαρακτηρίζουν, το μέγεθος της ανεπάρκειας του κτηρίου προέκυψε σημαντικό. Με στόχο την μείωση αυτής της ανεπάρκειας αξιολογήθηκαν διάφορα σενάρια ενίσχυσης του κτηρίου αρχικά με αύξηση του πάχους των υφισταμένων τοιχωμάτων του κτηρίου και στη συνέχεια με προσθήκη νέων τοιχωμάτων. Τα σενάρια αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της σεισμικής φέρουσας ικανότητας του κτηρίου και την βελτίωση της απόκρισής του κτηρίου όσον αφορά τις μέγιστες μετακινήσεις των ορόφων και τις γωνιακές παραμορφώσεις. Το σύνολο των υπολογισμών αυτής της εργασίας για την προσομοίωσης του φέροντος οργανισμού και τις διαστασιολογήσεις των δομικών στοιχείων του κτηρίου διενεργήθηκε με τα υπολογιστικά προγράμματα Etabs και E-Tools αντίστοιχα.
The objective of this thesis is the assessment of a building that was designed and constructed nearly 1965, against seismic and vertical loads and its redesign so as to accomplish the principles of the Greek Structural Intervention Code (“KAN.EΠE.”). The building is made of reinforced concrete and it’s initial study was worked out in 1965. The estimation of the average compressive strength of the concrete was made by using direct and indirect methods. Also it was ensured that all the dimensions of the structural elements and the geometrical distances were correct by measuring the most of them. The Elastic Dynamic analysis with the q-factor method was implemented although the conditions provided by the “KAN.EΠE.” for the application of the Elastic Dynamic analysis were not fully met. The intention of this application was to draw certain conclusions relevant to the bearing capacity of the building as well as to assess the validity of the conditions set by the Code. The results show insufficiencies in the majority of structural elements. For these reasons it was decided to gradually enhance the structure, aiming the reduction of this inadequacy, by raising up the thickness of the existing concrete walls and by adding new concrete walls. These actions caused the increase of the buildings capacity and the reduction of the extreme displacements and lateral drafts. The 3-D model of the structure was made using the E-tabs v.9.1.4 computer program whereas e-Tools computer program was used for the estimation of the strength of the structural elements.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανασχεδιασμός
Χάλυβας
Building
Σκυρόδεμα
Αποτίμηση
Earthquake
Assesment
Concrete
Κτήριο
Σεισμός
Steel
Redesign

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-19T11:12:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.