Analysis of the ecological footprint-short investigation in the construction sector

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Ανάλυση του οικολογικού αποτυπώματος-σύντομη διερεύνηση στον τομέα των κτιριακών κατασκευών
Analysis of the ecological footprint-short investigation in the construction sector

Γκουνέλα, Γεωργία Κωνσταντίνου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνάται και αναλύεται το οικολογικό αποτύπωμα, ως εργαλείο μέτρησης των απαιτήσεων της ανθρωπότητας σε φυσικούς πόρους και μελετάται ο ρόλος του, στην κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Επίσης, γίνεται μια σύντομη διερεύνηση αυτού, στον τομέα των κτιριακών κατασκευών. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της εισαγωγής και της εξέλιξης της συγκεκριμένης ιδέας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται ένας αναλυτικός ορισμός του όρου του οικολογικού αποτυπώματος και παρουσιάζονται οι μονάδες μέτρησής του, ο τρόπος υπολογισμού του, καθώς και τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στην διαδικασία αυτήν υπολογισμού. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η συγκεκριμένη έννοια, καθώς και κάποιες ιδέες που την διέπουν, στην χρήσης της ως εργαλείο μέτρησης των ανθρώπινων απαιτήσεων για φυσικούς πόρους. Τέλος γίνεται μια γενική αξιολόγηση της μεθόδου, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της και εξάγονται μερικά χρήσιμα από την όλη ανάλυση συμπεράσματα, όσον αφορά την εκτίμηση της βιωσιμότητας του πλανήτη με την βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου υπολογισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται μετρήσεις, διαγράμματα και αναλύσεις του παγκόσμιου οικολογικού αποτυπώματος, καθώς και κάποια σενάρια σχετικά με το μέλλον του πλανήτη βασισμένα στους υπολογισμούς αυτούς του αποτυπώματος. Επίσης προτείνονται τρόποι, για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα, δίνονται μετρήσεις, διαγράμματα και αναλύσεις που αφορούν το οικολογικό αποτύπωμα της ΕΕ, τόσο σε συνολικό όσο και σε εθνικό επίπεδο χωρών και προτείνονται λήψεις μέτρων και ενέργειες που θα συντελέσουν στην μείωσή του. Επιπλέον παρουσιάζεται και αναλύεται το οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδος. Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται το οικολογικό αποτύπωμα των αστικών περιοχών και γίνεται μια μικρή διερεύνηση στον τομέα των κτιριακών κατασκευών. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξάγονται κάποια σημαντικά, από όλη την παραπάνω ανάλυση, γενικά συμπεράσματα, σχετικά με την μεγάλη χρησιμότητα του εργαλείου αυτού, κυρίως στην λήψη αποφάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και τονίζονται κάποιες βασικές έλλειψης και αδυναμίες της μεθόδου, που χρήζουν προσοχής και περαιτέρω έρευνας.
This paper investigates and analyses the ecological footprint, a tool useful in counting the demands of the humanity, in natural resources and assess its role in comprehending the strength posed upon the environment by human activities. It also investigates briefly, the ecological footprint in the construction sector. At first, in chapter one, a brief presentation of the history of the suggestion and evolution of the specific idea is done, while in chapter two, a thorough definition of the meaning of the ecological footprint is given and the measurements unit and the method of its calculation are presented, as well as some points that should be given special attention, during that process. Then the basic principles of the specific idea, concerning its use as a tool of measuring human demands in natural recourses, are presented. Finally an assessment of the method is taking place, where the basic advantages and disadvantages are presented and some useful conclusions, concerning the evaluation of the sustainability of the planet using that particular tool, are coming out from the whole analyses. In chapter three, measurements, diagrams and analysis of the global footprint as well as some scenarios concerning the future of the planet based on those calculations, are presented. Furthermore some ways of reducing the ecological footprint in global scale, are proposed. Moreover, measurements, diagrams and analysis of the ecological footprint of the EU, in national as well as in European level are presented and measures and actions for its reduction are proposed. The ecological footprint of Greece is also presented and analyzed. Then in chapter four the footprint of urban areas is analyzed and a small investigation upon the construction sector is taking place. Finally in chapter five, some important, from the hole analyses, conclusions concerning the use of that tool, especially in taking actions towards sustainable development are coming out and some basic shortages and weaknesses of the method that should be taken care of and should be investigated furthermore, are pointed out.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τομέας των κτιριακών κατασκευών
Construction sector
Ecological footprint
Οικολογικό αποτύπωμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-20T06:56:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.