δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Temporary agency work
Η προσωρινή απασχόληση

Λυκουρίνου, Ασημένια Κυριάκου

The subject of the research is the study and the presentation of an atypical form of labor, temporary agency work, as regulated by law 2956/2001. Before examining the legal relations that are formed within the framework of a three-party work relation, it is advisable to make a short reference to the concept of temporary agency work, the distinction from relevant concepts and institutions, the requirements for the establishment and function of a Temporary Work Agency. Then, another reference is made, on the one hand, to the temporary agency work contract between an employee and TWA and, on the other hand, to the concession contract between TWA and an indirect employer, while the presentation is completed with the examination of collective rights, within the framework of the studies institution and the efforts that were made at a community level for the adoption of the European Directive in connection to temporary agency work.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση και παρουσίαση μίας εκ των ατυπικών μορφών εργασίας, της προσωρινής απασχόλησης, όπως ρυθμίζεται από το ν. 2956/2001. Πριν την εξέταση των εννόμων σχέσεων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εξεταζόμενης τριμερούς εργασιακής σχέσης, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη αναφορά στην έννοια της προσωρινής απασχόλησης, στη διάκρισή της από συναφείς έννοιες και θεσμούς, στις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας μιας εταιρίας προσωρινής απασχόλησης. Εν συνεχεία γίνεται ξεχωριστή αναφορά αφενός στη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης μεταξύ εργαζομένου και ΕΠΑ και αφετέρου στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, ενώ η παρουσίαση ολοκληρώνεται με την εξέταση των συλλογικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του εξεταζόμενου θεσμού και των προσπαθειών που έγιναν σε κοινοτικό επίπεδο για την υιοθέτηση ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
Temporary agency work contract
Εταιρία προσωρινής απασχόλησης
Αμεος-έμμεσος εργοδότης
Δανεισμός εργαζομένου
Προσωρινή απασχόληση
Σύμβαση παραχώρησης
Direct indirect employer
Concession contract
Temporary agency work

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-20T07:27:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.