Ανάπτυξη αγροτικού χώρου στο νομό Πέλλας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Rural development in the prefecutre of Pella
Ανάπτυξη αγροτικού χώρου στο νομό Πέλλας

Συμεωνίδου, Μαρία Ιωάννη

The present study on a specific geographic unit of Pella’s Prefecture aims to bring out the most dynamic features of the area, so as to transform it into a modern centre of agricultural production and research with high quality of life, as well as into an important development pole of cultural, historical and archaeological interest. This vision is achieved by the determination of thematically focused general and specific objectives and specific interventions. These elements are characterised by high correlation degree not only among them, but also with the broader National and European development framework, that is adopted in the intervention area. In conclusion, the development strategy that is being proposed, in combination with the exploitation of the study area’s characteristic traits, is able to transform this geographic unit of Pella into a significant centre of agricultural production and process of rural products, with differentiated commercial activities and high quality of environment and life, as well as in a vital component of a new important development pole of the broader area in the sector of tourism, culture, history and recreation.
Η παρούσα εργασία μελετά μία συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα του Νομού Πέλλας και έχει ως σκοπό να αναδείξει εκείνα τα δυναμικά στοιχεία που διαθέτει έτσι ώστε να τη μετατρέψει σε σύγχρονο κέντρο αγροτικής παραγωγής και έρευνας με περιβάλλον υψηλής ποιότητας, καθώς και σε σημαντικό πόλο ανάπτυξης με πολιτισμικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το όραμα αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό εστιασμένων θεματικά γενικών και ειδικών στόχων και το σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων, στοιχεία τα οποία εμφανίζουν υψηλό βαθμό συσχέτισης τόσο μεταξύ τους όσο και με το ευρύτερο εθνικό και Κοινοτικό αναπτυξιακό πλαίσιο που υιοθετείται για την περιοχή παρέμβασης. Συμπερασματικά, η στρατηγική ανάπτυξης που προτείνεται σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της περιοχής παρέμβασης, δύναται να τη μετατρέψει σε σημαντικό κέντρο αγροτικής παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, περιοχή με διαφοροποιημένη εμπορική δραστηριότητα και υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος και διαβίωσης, καθώς και σε κύριο συστατικό ενός νέου σημαντικού πόλου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού, της ιστορίας και της αναψυχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Rural development
Prefecture of Pella
Ανάλυση SWOT
Αγροτική ανάπτυξη
SWOT analysis
Νομός Πέλλας
Ανάπτυξη υπαίθρου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-20T07:53:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)