Study of the behavior of local cultivars of tomato and their crossing in a cultivation system of reduced inputs

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της ανταπόκρισης εγχώριων ποικιλιών τομάτας και των διασταυρώσεων τους σε σύστημα καλλιέργειας μειωμένων εισροών
Study of the behavior of local cultivars of tomato and their crossing in a cultivation system of reduced inputs

Νάνης, Ηλίας Δημήτριου

In an experiment carried out at the Agricultural Research Center of Northern Greece, in a non heated greenhouse, during the spring and the summer of 2006, the behavior of four local cultivars of tomato and their crossing products, was studied in a cultivation system of reduced inputs. The genetic material consisted of the local cultivars Artemida, Macedonia, Areti and Olympia and their single hybrids. Characteristics of yield potential, early-maturity and product quality were examined on a single plant basis. The results showed high heterotic effects for some crossings. The comparison of horticultural traits between parents and hybrids did not reveal a downgrade of the product. Therefore, the present experiment provides indications of high-productive hybrids in conditions of reduced inputs. With regard to use these crossings in a programme of developing new cultivars, the F2 generations were created, in which selection for stabilizing desired characters is applied. The incorporation of this germplasm in a cultivation system of reduced inputs lead at the attainment of two targets at the same time: the development of breeding and the respect to the environment. The last target presuppose the maintenance of local cultivars, which usually don’t come after in productivity in relation with the hybrids, they have higher resistance in diseases than hybrids and they don’t have uniformity, a fact that convey genetic variability in exhaustings. The commercial hybrids have been selected under conditions of high inputs and they yield in these. It does not happen with the local cultivars and for that reason it is studing the creation of hybrids between these cultivars. The purpose is the exploitation of their advantage, which is the high yield in conditions of reduced inputs.
Σε πείραμα που έγινε στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο, εντός της άνοιξης και του θέρους του 2006, μελετήθηκε η ανταπόκριση τεσσάρων εγχώριων ποικιλιών τομάτας (Lycopersicon esculentum Miller) και των προϊόντων των διασταυρώσεών τους σε σύστημα καλλιέργειας μειωμένων εισροών. Χρησιμοποιήθηκαν οι ποικιλίες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Αρτέμιδα, Μακεδονία, Αρετή και Ολυμπία, καθώς και τα απλά υβρίδια που δημιουργήθηκαν από τις μεταξύ τους διασταυρώσεις. Εξετάστηκαν, σε επίπεδο ατομικού φυτού, χαρακτηριστικά παραγωγικού δυναμικού, πρωιμότητας και ποιότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή ετέρωση στην απόδοση για ορισμένες διασταυρώσεις. Η σύγκριση των λαχανοκομικών χαρακτηριστικών γονέων και υβριδίων δεν αποκάλυψε υποβάθμιση του προϊόντος. Aντίθετα, ανέδειξε την ύπαρξη αξιόλογου γενετικού υλικού και πιο συγκεκριμένα υψηλοαποδοτικών υβριδίων σε συνθήκες καλλιέργειας μειωμένων εισροών. Στη συνέχεια, προκειμένου οι ελπιδοφόρες διασταυρώσεις να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιών, δημιουργήθηκαν οι F2 σειρές, στις οποίες εφαρμόζεται επιλογή σταθεροποίησης. Η ενσωμάτωση αυτού του γενετικού υλικού σε ένα σύστημα καλλιέργειας μειωμένων εισροών οδηγεί παράλληλα στην επίτευξη δύο στόχων: στην περαιτέρω εξέλιξη της βελτιωτικής πορείας και στο σεβασμό στο περιβάλλον. Ο τελευταίος προϋποθέτει τη διατήρηση εγχώριων ποικιλιών, οι οποίες συνήθως δεν υστερούν σε παραγωγικότητα σε σχέση με τα υβρίδια, παρουσιάζουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος, συχνά μάλιστα και σε οριακές συνθήκες, ενώ δεν έχουν μεγάλη ομοιομορφία, γεγονός που εμπεριέχει γενετική παραλλακτικότητα στις καταπονήσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτά διερευνώνται με τη δημιουργία υβριδίων μεταξύ αυτών, ώστε να αξιοποιηθούν σε συνθήκες μειωμένων εισροών στα υβρίδια τους ή στα προϊόντα σταθεροποίησης μετά από επιλογή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Reduced inputs
Tomato (Lycopersicon esculentum Miller)
Selection for stabilizing desired characters
Παραγωγικό δυναμικό, πρωιμότητα και ποιότητα
Μειωμένες εισροές
Local cultivars (Artemida, Macedonia, Areti, Olympia)
Τομάτα (Lycopersicon esculentum Miller)
Επιλογή σταθεροποίησης επιθυμητών χαρακτηριστικών
Yield potential, early-maturity and product quality
Εγχώριες ποικιλίες (Αρτέμιδα, Μακεδονία, Αρετή, Ολυμπία)
Προσαρμοστικότητα
Adaptation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-20T07:56:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.