Χρήση της σχέσης ειδών επιφάνειας στην πρόβλεψη του ρυθμού απώλειας των ειδών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Using species-area relationship to predict rates of species loss
Χρήση της σχέσης ειδών επιφάνειας στην πρόβλεψη του ρυθμού απώλειας των ειδών

Κυριακίδου, Πολύμνια Αιμίλιου

Η σχέση ειδών επιφάνειας (SAR) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του ρυθμού απώλειας των ειδών. Πολλές θεωρίες όπως η ουδέτερη θεωρία του Hubbell και η μεταπληθυσμιακή θεωρία έχουν προσπαθήσει να μοντελοποιήσουν την δυναμική των πληθυσμών ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση μετά από απώλεια ενδιαιτήματος. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο που ενσωματώνει στοιχεία από διάφορες θεωρίες και δίνει ικανοποιητικά και αληθοφανή αποτελέσματα σε υποθετικά δεδομένα.
Species area relationship has been widely used in mathematical models to predict rates of species loss. Many theories like Hubbell's neutral theory and metapopulation theory have tried to modelise the population dynamics so as to be able to predict the reduction after habitat loss. For this thesis, we developed a mathematical dynamic model that incorporates elements from various theories and gives satisfactory results when tested on hypothetical data.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχέση ειδών επιφάνειας (SAR)
Μείωση αφθονίας
Lognormal destribution
Λογαριθμοκανονική κατανομή
Extinction rates
Ρυθμός εξαφάνισης
Μεταπληθυσμιακή θεωρία
Metapopulation theory
Species-area relationship
Abundance reduction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-20T08:46:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.