Οι μεταβυζαντινοί μελουργοί της Λέσβου και το έργο τους (μέσα ιε' αιώνα-μέσα ιθ' αιώνα)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The post Byzantine composers of Lesvos and their work (middle xv cent.-middle xix cent.)
Οι μεταβυζαντινοί μελουργοί της Λέσβου και το έργο τους (μέσα ιε' αιώνα-μέσα ιθ' αιώνα)

Ιωακείμ, Ανδρέας Παναγιώτη

Η εργασία "Οι Μεταβυζαντινοί Μελουργοί της Λέσβου και το έργο τους" περιλαμβάνει δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η Εισαγωγή η οποία αποσαφηνίζει αρκετά μουσικολογικά ζητήματα, χαρακτηρίζει τη Μεταβυζαντινή περίοδο μελουργίας και αναφέρεται σε ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία του νησιού καθώς και σε μια συνοπτική παρουσίαση όλων των Λέσβιων Μελουργών, ποιητών και κωδικογράφων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 3 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρει τους μελουργούς που έδρασαν από τα μέσα του ιε' αιώνα (1470) μέχρι τα μέσα του ιζ' αιώνα (1670), ενώ το δεύτερο παρουσιάζει εκείνους που έδρασαν από τα μέσα του ιζ' αιώνα (1670) έως τις αρχές του ιθ' αιώνα (1814). Το τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο περιλαμβάνει μορφολογική ανάλυση σημαντικών ανέκδοτων ύμνων, ορισμένων μάλιστα σε δεκαπεντασύλλαβη μορφή.
The work "The post Byzantine composers of Lesvos and their work" concludes two parts. In the first part there is the introduction which gives responses in many musical themes, characterizes the Post Byzantine composing period and refers to historic and civilizing elements of the island of Lesvos as well as to a short presentation all of the Lesbian composers, poets and the writers of the manuscripts. The second part concludes three chapters. The first refers to the composers who created their work from the middle xv century (1470) till middle xvii century (1670). The second chapter refers to those who created their work from the middle xvii century (1670) till the beginning xix century (1814). At least the third chapter concludes the analysis form of important hymns which haven't been published, some of them in fifteenth syllable form.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κωδικογράφος
Composer
Leimonos (monastery)
Βυζαντινή (μουσική)
Manuscript
Μελουργός
Lesvos
Μεταβυζαντινή (περίοδος)
(Ι.Μ.) Λειμώνος
Post Byzantine
Byzantine (music)
Λέσβος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-20T09:01:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)