Οικογένεια και κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας του δημοτικού σχολείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Family and children's social relationship in the Municipality school
Οικογένεια και κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας του δημοτικού σχολείου

Τσιλίκα, Ναταλία-Παρθενόπη Σωτηρίου

Aim of work is the investigation of presentation of family and social relations of children in all the school handbooks of Language of Municipal School with final objective to impress the picture that prevails as for the particular social phenomena. Research in articles of scientific magazines on education (1982 - 2007) revealed that the bibliography about the school handbooks of Language is not completed.After that research we founded the significances: children's age, children's friendship and relations with other children, family, multicultural education. With analysis of content we examined the perceptions that appearred in the handbooks concerning the four categories and we led to certain conclusions.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της παρουσίασης της οικογένειας και των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου με απώτερο στόχο να αποτυπωθεί η εικόνα που επικρατεί ως προς τα συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα. Έρευνα σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών για την εκπαίδευση (1982 - 2007) φανέρωσε ότι η βιβλιογραφία σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας δεν είναι ολοκληρωμένη. Εν συνεχεία θεμελιώθηκαν οι έννοιες: παιδική ηλικία, παιδική φιλία και σχέσεις με συνομηλίκους, μορφές οικογενειακής οργάνωσης, πολυπολιτισμική εκπαίδευση.Με τη βοήθεια της ανάλυσης περιεχομένου εξετάστηκαν οι αντιλήψεις που προβάλλονται στα εγχειρίδια σε σχέση με τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες και καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

School relations
Κοινωνικές σχέσεις
Γλώσσα
Δημοτικό Σχολείο
Childhood
Family
Municipal school
Children's friendship
Σχολικά εγχειρίδια
Παιδική φιλία
Books
Οικογένεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-20T09:35:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)