δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η γλωσσική μεταρρύθμιση στην Τουρκία και τα αποτελέσματά της
Language reform in Turkey and its results

Παρασχάκη, Χρυσάνθη Γεωργίου

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρακολουθήσει τα στάδια της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης στην Τουρκία και να εκτιμήσει τα αποτελέσματά της. Σε πρώτη φάση, εξετάζεται η σχέση της γλώσσας με τον εθνικισμό. Έπειτα, μετά από μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Τουρκικής γλώσσας, γίνεται λόγος για τις εξελίξεις του γλωσσικού ζητήματος κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, με τους διανοούμενους να επισημαίνουν την ανάγκη για αλλαγή και απλοποίηση στη γλώσσα. Εκτενής αναφορά γίνεται στη Γλωσσική Μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα μεταξύ 1928-1938: η αλλαγή της γραφής (1928-1930), η περίοδος του ‘εξαγνισμού’ της γλώσσας (1932-1936) και η Θεωρία Γλώσσα-Ήλιος (1936-1938). Στη συνέχεια, εξετάζονται οι γλωσσικές πολιτικές, ιδιαίτερα οι γλωσσικές απαγορεύσεις που εφαρμόστηκαν την ίδια περίοδο, σε σχέση με τον αντίκτυπο που είχαν στις αλλόγλωσσες μειονότητες της Τουρκίας. Τα μετέπειτα χρόνια, επικεντρωνόμαστε στο πώς οι πολιτικές εξελίξεις στη σύγχρονη Τουρκία επηρέασαν την πορεία της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα και πού έχει ασκηθεί κριτική για τις πρακτικές του παρελθόντος.
The aim of this master’s thesis is to follow the steps of the Language Reform in Turkey and to evaluate its results. At first, we examine the relationship of language and nationalism. Then, after making a brief reference to the history of Turkish language we talk about the developments in the language issue during 19th and early 20th centuries, when the intellectuals stress the need for change and simplification in language. We refer in length to the Language Reform which took place in 1928-1938: the change of the script (1928-1930), the period of ‘purification’ in language (1932-1936) and the Sun-Language Theory (1936-1938). Following, we examine the language policies, especially the language prohibitions which took place during the same period, in relation to their impact on the non-Turkish speaking minorities of Turkey. Finally, we concentrate on the impact of the political developments in modern Turkey on the course of the Language Reform until today and on the points of criticism for language policy implementations of the past.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Turkish language reform
Γλώσσα και εθνικισμός
Τουρκική γλωσσική μεταρρύθμιση
Γλώσσα και μειονότητες
Language and nationalism
Sun language theory
θεωρία γλώσσα-ήλιος
Language and minorities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-10-20T10:18:13Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.