Τάσεις εναρμόνισης του δικαίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο διεθνές οικονομικό και χρηματοδοτικό σύστημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Tendencies of harmonisation of laws award of public contracts in the international economic and financial system
Τάσεις εναρμόνισης του δικαίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο διεθνές οικονομικό και χρηματοδοτικό σύστημα

Ντούφα, Γεωργία Αναστασίου

In the context of the award of public contracts, the diversity of existing provisions, inevitably creates problems because either the cushioning of financing by several entities project, either because of the entry of operators financing more regulatory frameworks. 'Thus shows the need of harmonisation of rules (Procurement rules) and of practices (procurement policies) of operators multilateral funding.Main aim constitutes the obliteration of obstacles in the world trade, that is caused by the differences of national laws and processes, aiming at the predominance of competition, the transparency and the publicity, the equal treatment of also efficiency in the all sectors of entrusting of public conventions and in the all models of management of financed work that are forecasted in European level (as the EU, the European Committee, the Fund of Cohesion, the agreement of Porto Novo and the European Bank of Investments (EIB)), in world level (through the provisions of the Government Procurement Agreement, the General Agreement on Trade in Services (GAT’S) , the Model Law of UNCITRAL and in the frames of Organism of United Nations, the International Finance Corporation (IFC) and the Group of World Bank) and in regional level (with the FTAs (Free Trade Agreements) and the Multilateral Banks of Growth (Multilateral Development Banks)).
Στο πλαίσιο της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, η πολυμέρεια των ισχυουσών διατάξεων, δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα εξαιτίας είτε της επικαλύψεως του έργου χρηματοδότησης από περισσότερους φορείς, είτε εξαιτίας της υπαγωγής των φορέων χρηματοδότησης σε περισσότερα κανονιστικά πλαίσια. 'Έτσι προκύπτει η ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων (procurement rules) και των πρακτικών (procurement policies) των φορέων πολυμερούς χρηματοδότησης.Κύριο σκοπό αποτελεί η εξάλειψη των εμποδίων στο παγκόσμιο εμπόριο, που προκαλείται από τις διαφορές των εθνικών νόμων και των διαδικασιών, με στόχο την επικράτηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της δημοσιότητας , της ίσης μεταχείρισης και της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σε όλα τα μοντέλα διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων που προβλέπονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( όπως η Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο Συνοχής, η συμφωνία του Κοτονού και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ), σε παγκόσμιο επίπεδο (μέσα από τις διατάξεις του Government Procurement Agreement , της General Agreement on Trade in Services ("GATS') , του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL και στα πλαίσια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών , του International Finance Corporation (IFC) και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας ) και σε περιφερειακό επίπεδο (με τις FTAs (Free Trade Agreements) και τις Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης (Multilateral Development Banks) ).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εμφάνιση δικαίου
Πρακτικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Κανόνες δικαίου (ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων)
Δημόσιες συμβάσεις
Πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες
World bank
Harmonisation of law
Procurement policies
Public contracts
Παγκόσμια Τράπεζα
Procurement rules
Multilateral develpment banks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-20T12:00:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.