Λαϊκισμός και μεταδημοκρατία: ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ 2004-2009

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Populism and post democracy: the political discourse of SYRIZA, 2004-2009
Λαϊκισμός και μεταδημοκρατία: ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ 2004-2009

Κατσαμπέκης, Γιώργος Ευαγγέλου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο πολιτικός λόγος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) και διερευνάται η σχέση του με τον λαϊκισμό. Αφιερώνουμε ένα κομμάτι της εργασίας μας στον περί λαϊκισμού θεωρητικό προβληματισμό, αλλά και των εννοιών της μεταπολιτικής και της μεταδημοκρατίας. Αφού αποσαφηνίζονται έννοιες και όροι, προχωράμε στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας, στην ανάλυση δηλαδή του λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Το εμπειρικό κομμάτι πλαισιώνεται από μια συνοπτική περιγραφή της ιστορικής και τρέχουσας πολιτικοκοινωνικής συγκυρίας και των χαρακτηριστικών και παραγόντων που συνθέτουν τη σύγχρονη ελληνική μεταδημοκρατία της συναίνεσης . Αυτό που μας απασχόλησε κατά την έρευνα και συγγραφή της εργασίας δεν ήταν απλώς να εφαρμόσουμε μία θεωρία σε μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, αλλά και να δούμε τι προσφέρει η ίδια η μελέτη της περίπτωσης στην συγκεκριμένη θεωρία και την περαιτέρω ανάπτυξη της περί λαϊκισμού προβληματικής στο σύγχρονο μετα-δημοκρατικό/μετα-πολιτικό πλαίσιο.
In the present essay we analyze the political discourse of the Coalition of Radical Left (SYRIZA) and we investigate its relation to populism. We proceed in our essay by dedicating a part to the concept of populism and its theoretical context and also to the concepts of post-politics and post-democracy. After clarifying concepts and terms, we move on to the empirical part of our work, the analysis of the political discourse of SYRJZA. The empirical part is framed by a concise description of the historical and sociopolitical current situation and the characteristics and factors that constitute the contemporary Greek post-democracy of consent. One of our major concerns during the research and writing process of this work was, not to simply apply a theory in a case study, but also to see what the particular case study has to offer to the particular theory and the further development of the theoretical debate about populism in the contemporary post-democratic/post-political context.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολιτικά κόμματα
Post-authoritarian Greece
Populism
Μεταδημοκρατία
Post-democracy
Λαϊκισμός
ΣΥΡΙΖΑ
SYRIZA
Discourse analysis
Ανάλυση λόγου
Political parties
Μεταπολίτευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-22T09:21:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)