Επεξεργασία συνθετικών και πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων με τη χρήση δονούμενων μεμβρανών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
VSEP treatment in synthetic and real tannery wastewaters
Επεξεργασία συνθετικών και πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων με τη χρήση δονούμενων μεμβρανών

Ντόλια, Αναστασία Χαρίσιου

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η απόδοση ενός συστήματος δονούμενων μεμβρανών κατά την επεξεργασία συνθετικών αποβλήτων που προσομοίαζαν απόβλητα βυρσοδεψείου. Ωστόσο, μελετήθηκε και η επεξεργασία πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων. Εξετάστηκε η ικανότητα κατακράτησης των ρύπων (οργανικό φορτίο, άζωτο, θολερότητα, χρώμα, κ.α) τόσο των τεχνητών όσο και των πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων. Διερευνήθηκε η επίδραση του τύπου της μεμβράνης, της δόνησης και της εφαρμοζόμενης πίεσης λειτουργίας. Η επιλογή του τύπου της μεμβράνης ήταν καθοριστική για την ποιότητα και την πυκνότητα ροής της εκροής. Ο βαθμός ανάκτησης, το κλάσμα του όγκου του διήθηματος προς τον όγκο της τροφοδοσίας ήταν υψηλός και έφτανε το 90%. Η αύξηση της διαμεμβρανικής πίεσης επιδρούσε θετικά, διότι η επεξεργασία της τροφοδοσίας γινόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πλάτος δόνησης ήταν σημαντική παράμετρος και ενίσχυε τη διαπερατότητα και την ικανότητα κατακράτησης των ρύπων από τη μεμβράνη. Η % απομάκρυνση όλων των παραμέτρων που μελετήθηκαν (COD, Ntotal, NH4, NO3, θολότητα κ.λ.π) βρέθηκε 50% στη μικροδιήθηση, 85% στην υπερδιήθηση και 99% στην αντίστροφη όσμωση. Προσδιορίστηκε η σχέση που συνδέει την πυκνότητα ροής του διηθήματος σε συνάρτηση με το μέσο ρυθμό διάτμησης και βρέθηκε για τη μεμβράνη υπερδιήθησης 10 kDa εκθετικά ανάλογη με γ 0.44 , όπου γ ο μέσος ρυθμός διάτμησης. Τέλος, το σύστημα δονούμενων μεμβρανών, κρίνεται πολύ αποτελεσματικό για την επεξεργασία τόσο των συνθετικών όσο και των πραγματικών βυρσοδεψικών αποβλήτων διότι πληρούνται τα όρια της νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί για την διάθεση τους σε υδάτινους αποδέκτες.
In this study, the performance of a vibratory shear enhanced unit (termed hereafter as VSEP) was evaluated in real and simulated tannery wastewaters. For this purpose, several major parameters were examined, such as the specific membrane type, the vibration amplitude, the % removal of tannins, COD, N total, NH4, NO3, turbidity and colour. It was observed 50% removal of the above parameters in microfiltration, 85% in ultrafiltration and 99% in reverse osmosis processes. Furthemore, it was found that the permeate flux was stabilized after certain operation (filtration) time regardless of feed quality for each membrane process. The percentage recovery of liquid volume during the performed semi-batch laboratory-scale experiments exceeded 90%. The permeate flux was affected by the respective feed quality and membranes’ type (pore diameters), but also by the applied vibration amplitude as well, especially during ultrafiltration (UF), using the 10 kDa molecular weight cut-off (MWCO)membrane. The permeate flux (in UF membrane) was found to be proportional to γ 0.44 , where γ is the mean (induced) shear rate at the membrane surface. Finally, although the operating pressures, especially for MF and UF were relatively high, when compared with other commercially available membrane treatment systems, the examined VSEP unit presented rather stable hydrodynamic behavior, enabling the efficient treatment of tannery wastewaters.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τύποι μεμβρανών
Tannins removal
Επεξεργασία αποβλήτων βυρσοδεψείων
Απομάκρυνση ταννινών
Δονούμενες μεμβράνες
Vibratory shear enhanced process, VSEP
Απόβλητα βυρσοδεψείων
Membrane filtration
Membrane types
Μικροδιήθηση, υπερδιήθηση, αντίστροφη όσμωση
MF, UF, RO
Tannery wastewater treatment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009-10-22T10:18:50Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)