δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επίδραση της χρήσης μικροκυμάτων στην χημική ανακύκλωση του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα)
Microwave assisted chemical recycling of PET

Κατσογιάννης, Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος, Γρηγορίου

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο αποπολυμερισμός του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) (ΡΕΤ) που παραλήφθηκε από χρησιμοποιημένες φιάλες συσκευασίας νερού. Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε ήταν η αλκαλική υδρόλυση του ΡΕΤ υπό ακτινοβόληση με μικροκύματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και καταλύτης μεταφοράς φάσης. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί η χρήση των μικροκυμάτων να συντομεύσει τον χρόνο της αντίδρασης και/ή να αυξήσει την απόδοσή της. Οι παράμετροι της αντίδρασης που μελετήθηκαν ήταν η επίδραση της θερμοκρασίας τόσο παρουσία καταλύτη (από 70-90 οC) όσο και χωρίς καταλύτη (από 120-180 οC), η συγκέντρωση του αλκαλικού διαλύματος (από 2,5-10,0 % w/v), η συγκέντρωση του καταλύτη (από 0.005-0,030 mol TOMAB/mol PET),το είδος του καταλύτη (βρωμιούχο τριοκτυλομεθυλαμμώνιο, βρωμιούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο) και η συγκέντρωση του ΡΕΤ (από 0,4-0,7 g ΡΕΤ). Το τερεφθαλικό οξύ που παραλήφθηκε μετά το τέλος της αντίδρασης ταυτοποιήθηκε τόσο ογκομετρικά όσο και με φασματοσκοπία FΤ-IR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των μικροκυμάτων συντομεύει κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Επίσης, η χρήση του καταλύτη επιτρέπει την πραγματοποίηση της αντίδρασης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα απόδοσης.
Recycling of PET using hydrolytic depolymerization in an alkaline solution, under microwave irradiation is examined. The main product of this reaction is terephtalic acid, which was analyzed and identified. The effects of reaction temperature, time and alkaline concentration were investigated. Microwave irradiation was found to shorten very much the time needed to achieve a specific TPA yield.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τερεφθαλικό οξύ
Μικροκύματα
Χημική ανακύκλωση
Terephthalic acid
Microwave
Πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας)
Chemical recycling
Poly(ethylene terephthalate)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-23T06:41:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.