Η θρησκεία και η λατρευτική διάθεση ως ένας σημαντικός παράγοντας ανάδειξης της αθλητικής δραστηριότητας σε ιερές θέσεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The religion and the worshipping voice as important factors of promotion of athletic activity in holy places
Η θρησκεία και η λατρευτική διάθεση ως ένας σημαντικός παράγοντας ανάδειξης της αθλητικής δραστηριότητας σε ιερές θέσεις

Μαυρίδου, Σοφία Ελευθερίου

In the present study, is overwhelmed an effort of investigation and study of the role of religion and worshipping voice in connetction with the ancient greek contests, that were taken place during festive events the research covers the historical periods of preshistoric, preclassical, classical and postclassical years. The coexistence of sercise and religion in holy places of ancient greek world in investigated and is presented. The approach of the subject is becoming through information from art and ancient greek daily public and private life. The athletic competitions that are carried out during ancient greek feasts constituted part f the program of feast and had religious background. Thus was created an unbreakable relation of dependence between competitions and religions
Στην παρούσα μελέτη καταβάλλεται μια προσπάθεια διερεύνησης και μελέτης του ρόλο της θρησκείας και της λατρευτικής διάθεσης σε συνάρτηση με τους αρχαιοελληνικούς αγώνες, που τελούνται στο πλαίσιο γιορταστικών εκδηλώσεων. Το πλαίσιο της έρευνας καλύπτει τις ιστορικές περιόδους των προϊστορικών των προκλασικών, των κλασικών και των υστεροκλασικών χρόνων. Στο μακροχρόνιο βίο της θρησκευτικής λατρείας οι αρχαιοέλληνες διέπονταν από ευλάβεια και ευσέβεια. Χαρακτηριστικό των θεοτήτων ήταν η αυστηρότητα, που τροφοδοτούταν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο θρησκευτικό και λατρευτικό πλαίσιο συνυπάρχουν και συνεργάζονται καταλυτικά όλες οι δυνάμεις της ανθρώπινης υπόστασης που καλύπτουν όλο το φάσμα της αρχαιοελληνικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Σημαντικές πολιτικοκοινωνικές αλλαγές μιας μακράς περιόδου λειτούργησαν καταλυτικά τόσο στη θρησκεία όσο και τη θρησκευτική διάθεση των Ελλήνων.Διερευνάται και παρουσιάζεται η συνύπαρξη της άσκησης και της θρησκείας σε ιερές θέσεις του αρχαιοελληνικού κόσμου. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από πληροφορίες που αντλούνται από την τέχνη και την αρχαιοελληνική γραμματεία στο πλαίσιο του καθημερινού δημόσιου και ιδιωτικού βίου.Ως προς τη μεθοδολογία έγινε παράλληλη μελέτη των έργων τέχνης-κεραμική, έργα συγγραφέων της αρχαιότητας και συγχρόνων με σκοπό την πληρέστερη αντιμετώπιση και παρουσίαση του θέματος.Οι αθλητικοί διαγωνισμοί που διεξάγονται στα πλαίσια των αρχαιοελληνικών γιορτών αποτελούσαν μέρος του προγράμματος της γιορτής και είχαν θρησκευτικό υπόβαθρο. Έτσι δημιουργήθηκε μια αδιάρρηκτη σχέση εξάρτησης ανάμεσα στους διαγωνισμούς και τη θρησκεία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Holy pan-hellenic feasts
Θρησκεία
Deities
Θεότητες
Sparts
Minoan origin
Religion
Ιερές πανελλήνιες γιορτές
Mycenaen origin
Αθλητισμός
Μυκηναϊκή προέλευση
Μινωική προέλευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-23T08:56:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)