Διαχείριση GOGH2 ασύρματου WDM οπτικού δικτύου μέσω συστήματος πρακτόρων για υποστήριξη Handover λειτουργίας αδιάλειπτης επικοινωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Multi agent system to manage radio over fiber GOGH2 networks for seamless handover
Διαχείριση GOGH2 ασύρματου WDM οπτικού δικτύου μέσω συστήματος πρακτόρων για υποστήριξη Handover λειτουργίας αδιάλειπτης επικοινωνίας

Νατσιάβας, Παντελής Σταύρου

Τα δίκτυα Radio Over Fiber αποτελούνε μια από τις τεχνολογίες οι οποίες φαίνεται ότι θα μπορούσανε να αποτελέσουνε μια πολύ καλή απάντηση στις σύ βασικές ανάγκες που προτάσσει η έρευνα των δικτύων στις μέρες μας. Η πρώτη είναι το αυξημένο εύρος ζώνης (χρήση οπτικής ίνας) και η δεύτερη είναι η αυξημένη κινητική αυτονομία των χρηστών (ασύρματη επικοινωνία). Οι ιδιαιτερότητες των RoF δικτύων ξεπερνάνε τα κλασικά σχήματα των σημερινών κυψελωτών δικτύων και οδηγούνε στην χρήση πιο user-oriented προσεγγίσεων όπως είναι αυτή της MEC. Στην παρούσα εργασία κάνουμε αρχικά μια θεωρητική επισκόπηση των ζητημάτων που αφορούνε τα RoF δίκτυα. Στη συνέχεια προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σχήμα ελέγχου των δικτύων αυτών που χρησιμοποιεί πράκτορες λογισμικού προκειμένου να ενσωματώσει στα RoF δίκτυα τη δυνατότητα εκμετάλλευσης εξελιγμένων πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, παρουσιάζουμε μετρήσεις προσομοιώσεων οι οποίες προέκυψαν χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο πολυπρακτορικό σχήμα ελέγχου σε συνδυασμό με τη MEC και πάντα σε σχέση με συγκεκριμένα μοτίβα κινητικότητας του χρήστη.
Radio over Fiber networks seem to be a good answer to the two fundamental needs that the modern networks research raises. The first issue is the high bandwidth (use of fiber) and the second is high user mobility (wireless communication). RoF networks peculiarites overocme the classical cellular networks schemes and lead us to the use of modern user-oriented approaches as MEC. In this thesis we initially do a theoretical overview of the issues that RoF networks raise. We also suggest a control scheme for this kind of networks which uses multi agent softare in order to integrate the capability of using modern Artificial Intelligence technics. Finally, we demonstrate the simulation results that came up by using such a software scheme and MEC related to specific user mobility patterns.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπρακτορικά συστήματα
Optical networks
Multi agent system
Wireless networks
Radio over fiber
Οπτικά δίκτυα
Ασύρματα δίκτυα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-23T11:31:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.