Επεξεργασία στο Grid. Εννοιες, θέματα, προσεγγίσεις, εφαρμογές και προοπτικές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Grid processing. Concepts, topics, approaches, applications and perspectives
Επεξεργασία στο Grid. Εννοιες, θέματα, προσεγγίσεις, εφαρμογές και προοπτικές

Ιωάννου, Ελλη Ιωάννη

This work studies the technologies, development of applications and the services provided by Grid systems. A Grid system consists of multiple computational systems which are interconnected with each other in order to share and make use of resources with a coordinated way, as well as to contribute in solving problems among dynamic virtual organizations. This emerging technology arises from the research field of Distributed Systems and the applications based on Grid technology are expected to gain significant commercial value. The goal of this work is to present the main features and the capabilities provided by Grid systems. Their key operation is based on multiple geographically distributed resources coupled together, in order to provide computational support in a wide variety of applications. The advanced computing and network technologies support the transparent, flexible and secure sharing of data and resources, globally. This work consists of two parts. In the first part, there is a general introduction to the basic terms of Grid systems (Chapter 1), in (Chapter 2) there is a description of the scheduling process and the stages of the process that are included, and (Chapter 3) presents the main Grid technologies. In the second part, there is an introduction to the resources and their operations (Chapter 4), furthermore the Grid security issues are presented, as well as the models and architectures which are adopted (Chapter 5). Afterwards, there is an overview of the main characteristics of Grid programming applications, followed by a reference to the programming tools, models and environments, which are used (Chapter 6). Finally, there is an approach in Grid economic issues as well as the architecture and the models which are adopted (Chapter 7).
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία μελέτη των τεχνολογιών, της ανάπτυξης εφαρμογών αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν τα συστήματα Grid. Ένα σύστημα Grid, αποτελείται από πολλά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με σκοπό να κάνουν συντονισμένη και από κοινού χρήση πόρων, καθώς και για να συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων σε δυναμικούς εικονικούς οργανισμούς. Η ανερχόμενη αυτή τεχνολογία, προέρχεται από την ερευνητική περιοχή των Κατανεμημένων Συστημάτων και αναμένεται, ότι οι εφαρμογές που στηρίζονται στην τεχνολογία Grid, θα αποκτήσουν σημαντική εμπορική αξία στο μέλλον. Στόχος αυτής της μελέτης, είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα Grid. Η βασική τους λειτουργία βασίζεται στην σύζευξη πολυάριθμων γεωγραφικά κατανεμημένων πόρων με σκοπό να προσφέρουν υπολογιστική υποστήριξη σε μία ευρεία ποικιλία εφαρμογών. Οι προηγμένες υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες συνεισφέρουν στον διαφανή, ευέλικτο και ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων και πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες των συστημάτων Grid (Κεφάλαιο 1), περιγράφεται η διαδικασία της χρονοδρομολόγησης και τα στάδια αυτής (Κεφάλαιο 2) και παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες του Grid (Κεφάλαιο 3). Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία εισαγωγή στους πόρους και στις λειτουργίες τους (Κεφάλαιο 4), παρουσιάζονται τα θέματα ασφάλειας του Grid, καθώς και τα μοντέλα και οι αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται (Κεφάλαιο 5), περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προγραμματισμού εφαρμογών στο Grid, αναφέρονται προγραμματιστικά εργαλεία, μοντέλα και περιβάλλοντα (Κεφάλαιο 6) και τέλος γίνεται μία προσέγγιση στα οικονομικά θέματα του Grid, της αρχιτεκτονικής και των μοντέλων που χρησιμοποιούνται (Κεφάλαιο 7).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εικονικοί οργανισμοί
Πόροι
Distributed systems
Κατανεμημένα συστήματα
Resources
Virtual organizations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-27T11:02:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)