δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Δικτύων Η/Υ
Laboratorial exercises of networks

Γούσια, Πολυξένη Σωτηρίου

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζονται οι δυνατότητες των Cisco Router 871W όσον αφορά την διαχείριση και την ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν σε δικτυακά περιβάλλοντα. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή των Cisco Router 871W, των δυνατοτήτων τους, του τρόπου σύνδεσης σε αυτά και τις γλώσσας IOS (γλώσσα εντολών CISCO για τη ρύθμιση του δρομολογητή) με τις βασικές εντολές που θα χρειαστούμε για την εκτέλεση των ασκήσεων.Έπειτα, από τη σύντομη γνωριμία με το υλικό και τη γλώσσα IOS ακολουθούν ασκήσεις πάνω στα θεματικά αντικείμενα που περιγράφηκαν παραπάνω. Για κάθε θεματικό αντικείμενο παρέχεται θεωρητική προσέγγιση ενώ στη συνέχεια ακολουθούν ασκήσεις όπου εφαρμόζονται σενάρια χρήσεων των τεχνολογιών που αναλύθηκαν παραπάνω.
In the present postgraduate thesis are examined the possibilities of Cisco Router 871W with regard to the management and the safety that they can offer in network environments. Initially becomes a description of Cisco Router 871W, their possibilities, way of connection in them and language IOS (language of commands CISCO on the regulation of router) with the basic commands that we will need for the implementation of exercises. Then, from the short acquaintance with the material and language IOS they follow exercises on the thematic objects that were described more. For each thematic object is provided theoretical approach while afterwards they follow exercises where are applied scripts of uses of technologies that were analyzed more.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασφάλεια
Routers
RIP
Δρομολογητής
Γλώσσα IOS
OSFP
Security

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-29T11:50:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.