Η μετάβαση από την τελική νεολιθική στην πρώιμη εποχή του χαλκού στην Κεντρική Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία: η οργάνωση του χώρου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The transition from the final neolithic to Earth Bronze Age in Central and Western Macedonia and Thessaly: the organization of space
Η μετάβαση από την τελική νεολιθική στην πρώιμη εποχή του χαλκού στην Κεντρική Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία: η οργάνωση του χώρου

Ζαφειριάδης, Πασχάλης Σάββας

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια συζήτησης της μεταβατικής περιόδου από το τέλος της Νεολιθικής προς την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στις περιοχές της Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής, και της Θεσσαλίας. Η προσπάθεια βασισμένη στα υπάρχοντα δεδομένα, από θέσεις που διατηρούν κατάλοιπα και των δυο περιόδων, αναφέρεται σε παραδείγματα αρχιτεκτονικής και οργάνωσης του χώρου, σε κοινοτικό και διακοινοτικό επίπεδο, στοχεύοντας τόσο στην παράθεση και συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων, όσο και στην ένταξή τους στη γενικότερη συζήτηση που αφορά τις ήδη διατυπωμένες προτάσεις αναφορικά με πιθανές πολιτισμικές μεταβολές που πραγματοποιούνται με το ‹‹πέρασμα›› στην Εποχή του Χαλκού. ‹‹Φιλοδοξία›› της γενικότερης συζήτησης αποτελεί η διερεύνηση της σύμπλευσης ή της απόκλισης των ευρύτερων θεωριών που αναφέρονται σε πολιτισμικές μεταβολές στη διάρκεια της παραπάνω περιόδου σε σχέση με τα στοιχεία για την οργάνωση του χώρου, σε ενδοκοινοτικό και διακοινοτικό επίπεδο, που μας προσφέρουν οι συγκεκριμένες θέσεις των δυο περιοχών.
This work attempts a discussion of the transitional phase from the end of Neolithic to the Early Bronze Age in the regions of Macedonia, Central and Western, and Thessaly. The effort, based on existing data from sites that preserve remains of both periods, refer to examples of architecture and organization of space in intra-site and inter-site level, aiming both to the citing and concentration of all the relevant available information, as also in its integration into the general discussion regarding the already stated theories referring to possible cultural changes during the ‘Transition’ to the Bronze Age. ‘Ambition’ of the collective negotiation is to investigate the consistency or deviation of the broader theories that refer to cultural changes during the above period in comparison with the data on the organization of space in intra-site and inter-site level that we are endowed from the sites of the above regions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οργάνωση του χώρου
Final neolithic
Earth bronze age
Πρώιμη εποχή του χαλκού
Μετάβαση
Τελική νεολιθική
Κοινωνικές δομές
Transition
Social structures
Κοινωνική αλλαγή
Social change
Spatial organization

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-30T11:33:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)