Ο Ν.2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την «Τειρεσίας α.ε.»

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Law 2472/1997 for the protection of personal data and the processing of economic data by "Teiresias s.a."
Ο Ν.2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την «Τειρεσίας α.ε.»

Κωτούλα, Βασιλική Αθανασίου

This dissertation deals with the issue of protection of personal data according to Law 2472/1997 related to the protection of economic nature’s data for data subjects by Teiresias s.a. Initially, they are given definitions of fundamental concepts referred in the aforementioned law. Moreover, the process of treatment of economic data by Teiresias s.a. is analysed. Regarding the lawfulness of processing, it is presented the substantial and formal requirements as well as the principles that should govern the processing of data. It follows the analysis of rights that data subjects possess and are able to exercise. Finally, they are described the administrative, penal and civil sanctions, included in the Law 2472/1997 and the relevant provisions of the Civil Code, in case of breach of the personal data law by the controller.
Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το Ν.2472/1997 αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων από την "Τειρεσίας α.ε".Αρχικά, δίνονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών που αναφέρονται στο νόμο.Εν συνεχεία, αναλύεται η διαδικασία της επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων από την Τειρεσίας α.ε.Αναφορικά με την νομιμότητα της επεξεργασίας παρουσιάζεται το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων αλλά και οι αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων.Ακολουθεί η ανάλυση των δικαιωμάτων που έχει και μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο των δεδομένων.Τέλος,περιγράφονται οι διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.2472/1997 και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επεξεργασία δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Teiresias s.a.
Data protection
Τειρεσίας α.ε.
Processing of data
Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
Economic data

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-30T12:20:08Z


This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)