Consumers' behaviour towards food promoting methods

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συμπεριφορά των καταναλωτών σε μεθόδους προώθησης τροφίμων
Consumers' behaviour towards food promoting methods

Τσεκουρόπουλος, Γεώργιος

Target: Expanding and counting of the consumers’ purchasing behaviour concerning food promoting methods. There is a proposed model which analyses the relation, taking into account the educational level, age, sex, income of the consumers’ and the use of the internet in buying products. Methodology : Qualitative and Quantitative research. The qualitative research took place in three focus groups of fifty people. The sample of the quantitative research came of a random selection in two stages. There were 680 questionnaires with personal interviews. The data was analyzed with the methods of descriptive statistics. Moreover the value climax of Schwartz was used, as well as the model of attitude – behaviour of Eagly and Chaiken as a basic model of constructing attitudes for purchasing through the internet. For a better approach and understanding of the results of the model attitude – behaviour of Eagly and Chaiken a series of interpreting tools was used which is the analysis of predicted behavior of Ajzen as well as the value theory of Bilsky. Results : For the consumers the basic way of purchasing products, including all promoting actions existed, is still the store. However, it appears that purchasing through the internet is getting more and more popular, particularly among people aged 15-45 with an average income and advanced educational level. Though that seems the case, everybody agrees that the safety of the system concerning internet transactions has not been fully guaranteed yet. Taking into account now the promoting methods the consumers seem to be really interested in the sample free of various food products. Other promoting methods, equally important, are the extra product in the same package, discount coupons and various offers of that very product or of others offered for free.
Στόχος: Η διερεύνηση και η μέτρηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε μεθόδους προώθησης τροφίμων . Η δημιουργία προφίλ καταναλωτών. Πρόταση μοντέλου στο οποίο να αναλύεται η σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας, φύλου, εισοδήματος καταναλωτών και χρήση διαδικτύου για αγορές τροφίμων. Μεθοδολογία: Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις ομάδες εστίασης συνολικά πενήντα καταναλωτών. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας προήλθε από τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία δύο σταδίων. Συλλέχθηκαν 680 ερωτηματολόγια με προσωπικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιών του Schwartz και το μοντέλο στάσεων- συμπεριφορών των Eagly και Chaiken ,ως βασικό μοντέλο της δομής των στάσεων, για την ανάλυση των στάσεων των καταναλωτών για αγορά τροφίμων μέσου διαδικτύου. Για καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων του μοντέλου στάσεων- συμπεριφορών των Eagly και Chaiken επίσης χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά ερμηνευτικών εργαλείων τα οποία είναι η ανάλυση της προβλεπόμενης συμπεριφοράς του Ajzen και η θεωρία των αξιών του Bilsky. Αποτελέσματα : Ο βασικός τρόπος αγορών τροφίμων με όλες τις προωθητικές ενέργειες που μπορεί σε εκείνον να υπάρξουν εξακολουθεί να είναι για τους καταναλωτές το κατάστημα. Ωστόσο φαίνεται ότι κερδίζει σημαντικό έδαφος η επιλογή τρόπου αγοράς και σύγχρονης μεθόδου προώθησης εκείνη του διαδικτύου. Ιδιαίτερα σε ηλικίες 15-45 ετών μεσαίας εισοδηματικής τάξης και με μορφωτικό επίπεδο καταναλωτών που έχει ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρούνται αγορές τροφίμων μέσω διαδικτύου. Παρόλα αυτά όλοι συμφωνούν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ένα σύστημα τέτοιο που να διασφαλίζει εξολοκλήρου την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε ότι αφορά τους μεθόδους προώθησης που επιλέγουν οι καταναλωτές για αγορά τροφίμων φαίνεται ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών ενδιαφέρονται για το δείγμα δωρεάν των τροφίμων. Άλλες προωθητικές ενέργειες οι οποίες θεωρούνται εξίσου σημαντικές για εκείνους είναι το επιπλέον προϊόν που προσφέρεται στην συσκευασία του τροφίμου, ακολούθως τα εκπτωτικά κουπόνια και οι προσφορές του ίδιου η διαφορετικού τροφίμου που προσφέρεται δωρεάν.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Προώθηση πωλήσεων
Consumers' behaviour
Συμπεριφορά καταναλωτή
E-commerce
Electronic commerce
Ηλεκτρονική επιχείρηση
Consumer behavior
Διαδίκτυο
Food marketing
Καταναλωτές, Συμπεριφορά των
E-market places
Μάρκετινγκ τροφίμων
Internet
Sales promotion
Ηλεκτρονικές αγορές
E-business

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-02T09:51:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.