Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI) μέσω του Matlab για τον υπολογισμό της παραμετρικής οικογένειας των αντισταθμιστών οι οποίοι εξασφαλίζουν τον προσδιορισμό επιθυμητού "πίνακα παρονομαστή" του προκύπτοντος μέσω ανάδρασης κλειστού συστήματος με σκοπό την σταθεροποίηση ασταθών γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Interactive development environment (GUI) through matlab to calculate the parametric family ensuring compansations which identify desired "denominator table" of the resulting feedback through a closed system in order to stabilise unstable multivariable linear systems
Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI) μέσω του Matlab για τον υπολογισμό της παραμετρικής οικογένειας των αντισταθμιστών οι οποίοι εξασφαλίζουν τον προσδιορισμό επιθυμητού "πίνακα παρονομαστή" του προκύπτοντος μέσω ανάδρασης κλειστού συστήματος με σκοπό την σταθεροποίηση ασταθών γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων

Μακρής, Γεώργιος Χρήστου

This thesis aims to develop an interactive environment for finding an appropriate equalizer-controler in which we can have the desired output of the system. The development of the interactive environment is fulfilled by the use of the graphical user interface software package Matlab. Parallel to the development of the application package used Polyx. The work consists of three capitals of which the first is a reference to the theoretical background underlying find the equalizer. The second is an introduction to the graphical user interfaces to Matlab and the pacckage polyx, and finally the third is a detailed description of application.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος για την εύρεση ενός κατάλληλου αντισταθμιστή – ελεγκτή με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε την επιθυμητή έξοδο του συστήματος . Η ανάπτυξη του διαδραστικού περιβάλλοντος υλοποιήθηκε με την χρήση του graphical user interface του λογισμικού πακέτου MATLAB. Το πλεονέκτημα χρήσης ενός παραθυρικού περιβάλλοντος σε μια εφαρμογή είναι πολύ μεγάλο, επειδή η εφαρμογή γίνεται πιο φιλική στον τελικό χρηστή και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο χρήστης να γνωρίζει αρκετά καλά το λογισμικό πακέτο MATLAB. Παράλληλα για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το πακέτο POLYX. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφαλαία εκ των οποίων στο πρώτο γίνεται μια αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η εύρεση του αντισταθμιστή , στο δεύτερο γίνεται μια εισαγωγή στο graphical user interfaces του MATLAB καθώς και στο πακέτο polyx και τέλος στο τρίτο γίνεται μια λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Interactive environment
Παραμετρική οικογένεια αντισταθμιστών
Programming in Matlab
Multivariate systems
Διαδραστικό περιβάλλον (GUI)
Graphical user interface (GUI)
Matlab programming (προγραμματισμός στο Matlab)
Πολυμεταβλητά συστήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-03T08:02:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)