Δημιουργία Δήμων-Μικροπεριφερειών με τη χρήση μοντέλου χωρικής ανάπτυξης και στατιστικών τεχνικών στο Νομό Ξάνθης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Creation of Municipalities - small region with the use of model of spatial analysis and statistical techniques in the prefecture of Xanthi
Δημιουργία Δήμων-Μικροπεριφερειών με τη χρήση μοντέλου χωρικής ανάπτυξης και στατιστικών τεχνικών στο Νομό Ξάνθης

Κουρκουρίδης, Δημήτρης Βασίλη

In the frames of diplomatic work, we are called to study the creation of municipalities – small regions, that will be simultaneously homogeneous and polar, in the Prefecture of Xanthi with the use of model of spatial analysis p-media as well as statistical methods as Factor Analysis. The present work is constituted of four parts. In the first part of this work, we theoretically approach significances relative to the Local Government, the Growth and Regional Political and finally with the Greek Development Reality. In the second part is attempted a short but multifaceted diagnosis of existing situation of region of Prefecture of Xanthi. For better approach of the region of study we created a big data base with abundance of statistical data in level of municipal district. In the third part of work initially is presented a report in the methods p-media and Factor Analysis that we use in the application below. The fourth and last past of the work constitutes the application. Then with the use of methods mentioned before we lead to proposal of creation of municipalities – small regions that is simultaneously homogeneous and polar.
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, κληθήκαμε να μελετήσουμε τη δημιουργία νέων δήμων-μικροπεριφερειών, που θα είναι ταυτόχρονα ομοιογενείς και πολικές, στο Νομό Ξάνθης με τη χρήση του μοντέλου χωρικής ανάλυσης p-διάμεσος (p-media) καθώς και στατιστικών μεθόδων όπως η Παραγοντική Ανάλυση (Factror Analysis) κλπ.. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, προσεγγίζονται θεωρητικά έννοιες σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Πολιτική και τέλος με την Ελληνική Αναπτυξιακή Πραγματικότητα. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια σύντομη αλλά πολύπλευρη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Νομού Ξάνθης. Για την καλύτερη προσέγγιση της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκε μια μεγάλη βάση δεδομένων με πληθώρα στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος. Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται μια αναφορά στις στατιστικές μεθόδους και τεχνικές (p-media και Factor Analysis) που χρησιμοποιούνται παρακάτω στην εφαρμογή. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελεί την εφαρμογή. Έτσι με την χρήση των προαναφερόμενων μεθόδων δημιουργούνται δήμοι - μικροπεριφέρειες που είναι ταυτόχρονα ομοιογενείς και πολικές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μοντέλο χωρικής ανάλυσης
Περιφερειοποίηση
Prefecture of Xanthi
Στατιστικές τεχνικές
Νομός Ξάνθης
Municipalities-small region
Model of spatial analysis
Statistical techniques
Δήμος-Μικροπεριφέρεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-03T08:43:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.