δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αναγνώριση κοινοτήτων σε τόπους του παγκόσμιου ιστού
Mining the community structure of a web site

Μωϋσιάδης, Λευτέρης Α.

Ο κύριος σκοπός της παρούσης διατριβής συνίσταται στην αναγνώριση ομάδων ιστοσελίδων που αναφέρονται σε κοινό θέμα. Για την επίτευξη αυτού τουσ κοπού 1. μελετάται η εφαρμογή τριών χρησιμοποιούμενων αλγόριθμων ομαδοποίησης γράφων, 2. προτείνονται τρείς αλγόριθμοι ομαδοποίησης γράφων που βαδίζονται στην απόσταση μεταξύ κόμβων, 3. προτείνονται δύο πρωτότυποι αλγόριθμοι ομαδοποίησης γράφων που εξειδικεύονται στην ομαδοποίηση πυκνών γράφων, 4. προτείνεται μία κατηγορία τεχνητών γράφων αξιολόγησης αλγόριθμων ομαδοποίησης, 5. προτείνεται ένα μέτρο ομοιότητας μεταξύ αρχείων πηγαίων κώδικα, 7. αναδεικνύεται η σημασία της σειράς επεξεργασίας των κόμβων στα αποτελέσματα των αλγόριθμων ομαδοποίησης
The main objective of this doctorate is the identification of web site communities, i.e. clusters of web site pages that refer to a common topic. For the realization of this objective, we : 1. study the application of existing well-known graph-clustering algorithms 2. propose three distance based graph clustering algorithms 3. propose two novel algorithms for deuse graphs clustering, 4. propose a novel class of benchmark graphs, 5. propose a novel similarity measure that compares a clusterinf solution with a reference clustering, 6. propose a novel similarity measure that compares source codes, 7. clarify the important role of vertices processing order in clustering results

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Cluster analysis
Αλγόριθμοι γράφων
Graph clustering
Ανάλυση ομάδων
Αναγνώριση κοινοτήτων
World Wide Web
Ομαδοποίηση γράφων
Τεχνητοί γράφοι ελέγχου
Λογοκλοπή
Benchmark graphs
Τόπος Παγκόσμιου Ιστού
Plagiarism
Web
Παγκόσμιος ιστός
Graph algorithms
Web site

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T07:19:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.