Evaluation of production functions in agriculture

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκτίμηση συναρτήσεων παραγωγικότητας στη γεωργία
Evaluation of production functions in agriculture

Ξυδά, Παγώνα Δήμητρα Φωτίου

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και περιορισμού του προστατευτισμού (και κατά συνέπεια των επιδοτήσεων), μεταρρυθμίστηκε πέντε φορές. Τα έντονα στοιχεία προστασίας και παρεμβατισμού της Κ.Α.Π. επηρέαζαν καθοριστικά τη διάρθρωση, και τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά σε κύριους κλάδους παραγωγής (καπνός, βαμβάκι, αραβόσιτος, σιτηρά). Με την τελευταία αναθεώρηση του 2003/2004 και την εισαγωγή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης το Ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας βασίζεται σε ανταγωνιστική, πολυ - λειτουργική και βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση. Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με πρωτογενή έρευνα σε δείγμα 241 γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ευρύτερη υδρογεωλογική λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα στο Νομό Σερρών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση βιβλίων γεωργικών λογαριασμών από γεωπόνους της Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών Α.Ε. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) την περίοδο 2004 - 2006. Με τα διαθέσιμα τεχνικοοικονομικά δεδομένα παρουσιάζεται η σύνθεση των καλλιεργειών, υπολογίζεται η συμβολή των επιδοτήσεων στις προσόδους και στα εισοδήματα, περιγράφεται η υφιστάμενη διάρθρωση και η οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης της καταλληλότερης συνάρτησης παραγωγής ώστε να εξεταστεί με την ανάλυση παραγωγικότητας η κατανομή των επιδοτήσεων στους παραγωγικούς συντελεστές. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του δείγματος των 241 εκμεταλλεύσεων εκτιμήθηκε μια σειρά υποδειγμάτων εκφρασμένα σε φυσικές και χρηματικές μονάδες στα οποία εξαρτημένη μεταβλητή είναι η συνολική ακαθάριστη πρόσοδος συμπεριλαμβάνοντας και μη τις επιδοτήσεις, ενώ ανεξάρτητες μεταβλητές το σύνολο των παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία (έδαφος/ ενοίκιο εδάφους, ώρες/ αμοιβή εργασίας, μεταβλητό κεφάλαιο, ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου). Όλα τα υποδείγματα εκτιμήθηκαν με τρεις διαφορετικές συναρτήσεις παραγωγής, την Cobb – Douglas, την Translog Ordinary και την Translog Restricted (περιορισμένη με σταθερές οικονομίες κλίμακας). Καταλληλότερη συνάρτηση παραγωγής για τα δεδομένα της έρευνας ύστερα από στατιστικούς ελέγχους αποδείχθηκε η συνάρτηση Translog Ordinary και ενδεικνυόμενο για την ερμηνεία του ρόλου των επιδοτήσεων στην παραγωγή, το υπόδειγμα όπου οι συντελεστές παραγωγής είναι εκφρασμένοι σε φυσικές μονάδες και στην ακαθάριστη πρόσοδο συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Από τα κύρια αποτελέσματα προκύπτει ότι ο ρόλος των επιδοτήσεων είναι καθοριστικός για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διότι χωρίς αυτές δεν καθίστανται βιώσιμες καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ζημία, αρνητικές προσόδους, εισοδήματα και αποδοτικότητα του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Common Agricultural Policy (C.A.P.) within the framework of a modernization, improvement and restriction of protectionism (and thus of subsidies) attempt, has been reformed five times so far. The intense protection and intervention characteristics of C.A.P. have influenced decisively the structure, and the technical-financial characteristics in the main branches of production (tobacco, cotton, maize, cereals). After the latest reform of 2003/2004 and the introduction of the single farm payment regime, the European model of agriculture is based on a competitive, multifunctional and sustainable farm. The present survey was conducted on primary research in a sample of 241 farms in the greater hydro-geological basin of Strimonas River in the County of Serres. The collection of data was held by filling in agricultural accounts books by agronomists of the Developmental Company of Serres S.A. (AN.E.SER.) for the period 2004 - 2006. The composition of crops is presented, the contribution of the subsidies in revenues and incomes is calculated, and the existing structure and thriftiness of farms is described on the basis of the available technical-financial data. In addition, an attempt has been made to approach the most suitable production function, so as the allocation of subsidies to the individual productive factors, by means of productivity analysis, to be examined. More specifically, on the sample of 241 farms, a series of models expressed in physical and monetary units – in which the total gross revenue, including non-subsidies as well, constitutes the dependent variable, while the sum of the production factors participating in the production process (ground/ rent of ground, working hours/ wages, variable capital, annual expenses of fixed capital) constitute the independent variables – has been evaluated. All models have been evaluated by means of three different production functions: Cobb - Douglas, Translog Ordinary and Translog Restricted (limited by stable economies of scale). The Translog Ordinary function was proved to be the most applicable production function concerning the data of the present research – following several statistical controls – while the model suggested for the interpretation of role of subsidies in production, was the one in which the production factors were expressed in physical units and the subsidies are included in the gross revenue. The main results make it evident that the subsidies play a decisive role in farms, because without them they are not rendered sustainable, as they exhibit a great loss, negative revenues, incomes and efficiency of invested capital.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιδοτήσεις
Ανάλυση παραγωγικότητας
Individual productive factors
Τεχνικοοικονομική ανάλυση
Technical financial analysis
Συναρτήσεις παραγωγής
Subsidies
Συντελεστής παραγωγής
Productivity analysis
Production functions
Cobb-Douglas
Translog

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T07:46:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.