Sustainable watery resources management in Cyprus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων της Κύπρου
Sustainable watery resources management in Cyprus

Χατζηιορδάνη, Ιωάννα Χάρη

The dissertation “Sustainable management of watery resources of Cyprus” was written for the needs of the postgraduate program "Environment protection and sustainable growth" for the time period 2007-2008.Turkish invasion in Cyprus on 1974 in compination with the watery problem, make this island suffer. These are the reasons for studying Cyprus water policy.Watery problem was caused by the climatic changes in the past few years. Watery works were made for the confrontation of this problem. An extensive report about watery works is given. Lot of dams that storage rain water, units of desalination that cover a large amount of potable water supply of Cyprus and recycle sewage for irrigation. These are the watery works that been established. A critical evaluation of these works is given in addition with there negative results. The calculation of watery balance of Cyprus for 2007, the way of water distribution in various uses and the deficits that result are the main subject. At the same time a research was done for the real needs of water supply and irrigation for 2007, and for the quantities that finally were offered. Year of 2007 was judged as a tragically year compare to 2004, which was the more efficient the past few years.Scripts that can be applied in the future and make the watery balance positive are given. Some meters are given for the final aim which is conditions improvement with final aim the sustain. The sustainable management of Cyprus watery source can be succeed even with extreme solutions.
Η εργασία με θέμα ¨Βιώσιμη Διαχείριση των υδατικών πόρων της Κύπρου¨ έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ¨Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη¨, για τη χρονική περίοδο 2007-2008.Βασισμένη στις αντίξοες συνθήκες που έχει υποστεί το νησί, λόγω τουρκικής εισβολής, αλλά και στο σοβαρό υδατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια θέλησα να μελετήσω την υδατική πολιτική του. Το υδατικό πρόβλημα προκλήθηκε λόγω των κλιματικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια. Για την αντιμετώπιση του υλοποιήθηκαν υδατικά έργα, για τα οποία γίνεται μια εκτενής αναφορά. Αναφορικά τα έργα αυτά είναι τα πολυάριθμα φράγματα που έχουν σαν στόχο την αποθήκευση του νερού της βροχής, οι μονάδες αφαλάτωσης που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των υδρευτικών αναγκών του νησιού, καθώς και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων που έχουν σαν στόχο την άρδευση των καλλιεργειών. Μέσα από την αναφορά αυτή γίνεται και μια κριτική αξιολόγηση όλων αυτών των έργων καθώς και των αρνητικών αποτελεσμάτων που ακολούθησαν. Κύριο θέμα είναι ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου του νησιού για το έτος 2007 και ο τρόπος κατανομής του νερού στις διάφορες χρήσεις, αλλά και τα ελλείμματα που προκύπτουν. Παράλληλα έγινε έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του 2007 καθώς και για τις ποσότητες που τελικά προσφέρθηκαν. Το 2007 κρίθηκε ως μια τραγική χρονιά σε σύγκριση με το 2004, που ήταν η αποδοτικότερη τα τελευταία χρόνια. Ακολουθεί μια σειρά σεναρίων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε το υδατικό ισοζύγιο να καταλήξει θετικό. Προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών με απώτερο σκοπό την αειφορία. Η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί, ακόμα και μέσα από ακραίες προτάσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση υδατικών πόρων
Watery management resources
Desalination plant
Σενάρια λύσεων
Energy balance
Υδατικό πρόβλημα
Solutions plants
Υδατικό ισοζύγιο
Watery problem,watery balance
Agriculture
Μονάδες αφαλάτωσης
Γεωργία
Ενεργειακό ισοζύγιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T10:00:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.