Φυσικοί κίνδυνοι. Διαχείριση φυσικών κινδύνων. Εφαρμογή εκτίμησης κατολισθητικής επικινδυνότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Natural hazards. Natural hazards assessment. An example of landslide harzard assessment
Φυσικοί κίνδυνοι. Διαχείριση φυσικών κινδύνων. Εφαρμογή εκτίμησης κατολισθητικής επικινδυνότητας

Παπαχαρισίου, Σταυρούλα Θωμά

Σήμερα ο άνθρωπος έχει καταφέρει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας να λύσει πολλά από τα ζητήματα που απασχολούσαν τις κοινωνίες του και να δημιουργήσει ασφαλέστερες και πιο άνετες συνθήκες διαβίωσης. Παρόλη την ανάπτυξή του στους περισσότερους τομείς της ζωής του, παραμένει αδύναμος απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Επιδιώκει να μειώσει τις συνέπειες αυτών με το να κατανοήσει τα φυσικά φαινόμενα και μελετώντας τους μηχανισμούς δημιουργίας των φυσικών καταστροφών. Είναι πλέον δεδομένο ότι η πρόβλεψη και η ενημέρωση είναι η ασπίδα του ανθρώπου απέναντι στους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό του περιβάλλον και απειλούν τη ζωή του, την περιουσία και την πολιτιστική του κληρονομιά.Σε πολλές χώρες του κόσμου, οι κατολισθήσεις κατέχουν την πρώτη θέση ανάμεσα στα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα από άποψη πρόκλησης ζημιών. Με την αύξηση του πληθυσμού, την ανάπτυξη και την δημιουργία νέων αστικών κέντρων και την κατασκευή τεχνικών έργων παρατηρήθηκε αύξηση των φαινομένων αστάθειας τόσο σε φυσικά όσο και σε τεχνητά πρανή.Ιδιαίτερα η Ελλάδα, υποφέρει συχνά από κατολισθήσεις, καθώς τέτοιου είδους φαινόμενα ευνοούνται από τη λιθολογική σύσταση, την τεκτονική και την γεωμορφολογία της χώρας σε ευρεία κλίμακα. Οι περισσότερες κατολισθήσεις στη χώρα μας αποτελούν ζώνες παλαιότερης ενεργοποίησης. Το πρόβλημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης σημασίας τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, αφού οι πιο συχνά απαντώμενες επιπτώσεις αφορούν σε καταστροφές οδικών δικτύων και των συνοδών τους τεχνικών έργων, καθώς και στη μη βιωσιμότητα ολόκληρων οικισμών λόγω επισφαλών συνθηκών.Η ανάγκη ουσιαστικής έρευνας των κατολισθητικών αλλά και άλλων καταστροφικών φαινομένων και η λήψη μέτρων για την προστασία ή, όπου είναι εφικτό, την πρόβλεψη και την αποφυγή του προβλήματος, οδήγησε στην αναζήτηση μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών κινδύνων. Αρκετά διαδεδομένες είναι οι τεχνολογίες επεξεργασίας στοιχείων, και ιδιαίτερα γεωγραφικών πληροφοριών, και τεχνικών όπως η πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι πρώτες διευκολύνουν τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών, αλλά και την παραγωγή χαρτών επικινδυνότητας των περιοχών. Η τεχνική της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, από την άλλη, εξυπηρετεί κυρίως την ανάλυση των πολύπλοκων φυσικών φαινομένων.Στους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους που πλήττουν τον πλανήτη και τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες τους εστιάζει η παρούσα διπλωματική εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φαινόμενο των κατολισθήσεων που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στον Ελλαδικό χώρο.Στο πρόβλημα αυτό, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής εκτίμησης της κατολισθητικής επιδεκτικότητας για την περιοχή του Ν. Χανίων. Γίνεται συσχέτιση γεωγραφικών, γεωλογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, κατάλληλη οργάνωση, επεξεργασία και ανάλυση χαρτών με τη βοήθεια των Γ.Σ.Π. και συγκεκριμένα του λογισμικού ArcView 3.2.. Τέλος, με χρήση της πολυπαραγοντικής ανάλυσης προκύπτει μοντέλο κατολισθητικής επιδεκτικότητας και παράγεται ο χάρτης επιδεκτικότητας για την περιοχή, ώστε να αξιολογηθεί και να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
Nowadays, with the growth of technology, people have accomplished to solve many issues that occupied societies and managed to create more safe and comfortable conditions of existence. Although, the development in most sectors of life, people remain feeble opposite the natural destructions. Try to comprehend the natural phenomena and studying the generation mechanisms of natural destructions, people seek for methods of decreasing the consequences of these phenomena. It is fact that the forecast and information is the shield of person opposite the earthquakes, floods, landslides, extreme meteorological phenomena that take place in natural environment and threaten people’s life, fortune and cultural heritage. In many countries, landslides cause more damages than other natural catastrophic phenomena. Have been observed increase of instability in natural and artificial slopes caused by the increase of population, the creation and the growth of new urban centres and the manufacture of technical works. Particularly Greece, suffers often from landslides, such as phenomena are encouraged by the lithological constitution, the tectonics and the geomorphology of country in wide scale. Most landslides in our country constitute areas of older activation. The problem could be characterized particularly socially and economically important, after the more often consequences occur in destructions of road networks and their sessions of technical works, as well as in the not sustainability of settlements because of precarious conditions. The need of essential research on landslides and other catastrophic phenomena, the protective measures, the forecast and the reject of problem, they led to the search of methods of a complete natural hazard management. Common enough are the technologies of element processing, and particularly geographic information, and techniques like analysis. The first type facilitates the collection, storage and management of essential information, but also the production of hazard maps of regions. On the other hand, multi-criteria analysis technique, contribute mainly in the analysis of complicated natural phenomena.The present diploma thesis focuses on the more important natural hazards that affect the planet and their social - economic consequences. Particular emphasis is given in the phenomenon of landslides which is very common in Greek territory. In this problem, an example of landslide hazard estimation in the region of Chania County in Crete Island is presented. Geographic, geological and geomorphologic data are correlated and suitable organized. With the use of GIS and specifically the software ArcView, maps are processed and analysed. Finally, with use of multi-criteria analysis results a model of landslide susceptibility and susceptibility map is produced, which were evaluated and useful conclusions were carried out.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατολισθήσεις
Διαχείριση φυσικών κινδύνων
Φυσικοί κίνδυνοι
Εκτίμηση κατολισθητικής επικινδυνότητας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T10:22:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.