Ποιότητα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Quality of published financial statements
Ποιότητα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

Ντακούλα, Χριστίνα-Ειρήνη Κωνσταντίνου

Firms' financial statements are very useful to all different kinds of users because, they provide the information needed to make the right economic decisions for them. However, financial statements quality has recently received considerable attention from the business community, accounting profession, academicians, analysts, investors, creditors, regulators, public and many others, due to the collapse of several large, well-known corporations.A lot of studies have been done by various researchers worldwide, where they have related the quality of financial statements with many factors in order to indicate those who affect or/and determine the quality of financial statements. Recent international literature, often characterizes the impact of these factors with contradictory views, while it has reached many admissible conclusions regarding this issue.Τhis study aims to suggest what leads to differences in the quality of financial statements among firms, and how these differences are interpreted regarding the economic situation of the firms. Therefore, it first represents the previous literature related to the determinants of the quality of financial statements and then explores in depth the impact of some specific factors to a sample of 30 Greek firms, listed in the Greek stock exchange. Finally, this study reaches useful conclusions regarding the economic situation of firms with low quality financial statements and firms with high quality financial statements respectively.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών χρησιμοποιούνται από ένα ευρύ φάσμα χρηστών διότι παρέχουν τις πληροφορίες που αυτοί χρειάζονται ώστε να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων, έλαβε ιδιαίτερη προσοχή από την επιχειρηματική κοινότητα, ακαδημαϊκούς ερευνητές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, επενδυτές, πιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικά σώματα, καθώς και το ευρύτερο κοινό, λόγω της πρόσφατης κατάρρευσης πολλών, μεγάλων και φημισμένων εταιρειών.Ένα πλήθος ερευνών από διάφορους συγγραφείς σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συσχετίσει την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με ποικίλους παράγοντες με στόχο να υποδειχθούν αυτοί που την επηρεάζουν. Η πρόσφατη βιβλιογραφία συχνά χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες απόψεις ενώ παράλληλα έχει καταλήξει σε ορισμένα κοινά παραδεκτά συμπεράσματα αναφορικά με αυτό το ζήτημα.Η παρούσα μελέτη στοχεύει να υποδείξει τι μπορεί να οδηγεί σε διαφορές στην ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των εταιρειών και τι μπορεί αυτές να υποκρύπτουν αναφορικά με την οικονομική κατάσταση των εκάστοτε εταιρειών. Για το σκοπό αυτό, αρχικά παρουσιάζει όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια μελετά την επίδραση ορισμένων από αυτούς σε ένα δείγμα 30 Ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εταιρείες με χαμηλής και αντίστοιχα με υψηλής ποιότητας οικονομικές καταστάσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εξωτερικός έλεγχος
Internal audit
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρική διακυβέρνηση
External audit
Financial statements Financial statements' quality
Fraud
Misstatements
Παραποίηση
Ποιότητα οικονομικών καταστάσεων
Απάτη
Corporate governance
Εσωτερικός έλεγχος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-04T11:01:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)